Details

Succésfaktorer och organisation : hinder och möjligheter för psykiskt funktionshindrade missbrukare

by Tangegård-Andersson, Eva; Wernersson, Linda

Abstract (Summary)

Valet av uppsatsämne växte fram under den senare delen av vår utbildning, bl. a. genom en föreläsning av leg psykolog, fil dr Alain Topor, men även efter tema kursen Psykiska funktionshinder och välfärd. Det gav oss en inblick i problematiken kring psykiskt funktionshinder med missbruksproblematik. Gruppen betraktas av de professionella och belyses i media, som en utav de mest svårbehandlade och utsatta grupperna i samhället (SOU 1999:1). Satsningar i landet med statliga medel och den uppmärksamhet media gav, fick oss att fundera på om det är möjligt att återhämta sig i nuvarande system för målgruppen psykiskt funktionshindrade med missbrukproblematik s.k. dubbeldiagnos? Det övergripande syftet med denna studie har varit att få kunskap om hur Sotenäs och Rygge kommun organiserat arbetet kring målgruppen dubbeldiagnos. Sotenäs kommun ligger i Bohuslän och Rygge kommun i Östfold i Norge. Utgångspunkterna för vår forskning har varit succésfaktorerna och vilket utrymme dessa fått i respektive vald kommun. Uppsatsen bygger på litteraturstudier som vi kompletterat med kvalitativ informant intervjuer med socialarbetarna i Sotenäs och Rygge kommun. Vi har också med som exempel, iakttagelser från den verksamhetsförlagda praktiken. Innan uppsats skrivandet tog fart hade vi en föreställning om att hindren var större än möjligheterna för målgruppen, men allt eftersom omvärderade vi vår uppfattning. En anledning till det här kan vara att vi på grund av okunskap fokuserade på hindren.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:psykiska funktionshinder missbruk

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.