Details

Språk och laborationer på matten : en intervjuundersökning i år 9

by Holström, Emma

Abstract (Summary)
Emma Holström Språk och laborationer på matten – en intervjuundersökning i år 9 Language and laboratory experiments in maths – a field survey in grade nine Antal sidor: 32 Syftet med denna studie är att undersöka om 1en alternativ undervisning som är baserad på samarbete och samtal där laborationer och det matematiska språket är i fokus kan bidra till att få eleverna mer stimulerade och positiva till matematikundervisningen. Frågeställningar Hur upplever elever i år 9 alternativ matematikundervisning?    Hur upplever elever i år 9 laborativ undervisning? Hur upplever elever i år 9 en undervisning som är fokuserad på att samarbeta? Hur upplever elever i år 9 matematikens språk i undervisningen? För att ta reda på om laborativa uppgifter uppskattas av elever har jag genomfört ett matematikavsnitt (geometri), där en del av undervisningen är laborativ. Försöksgruppen bestod av en klass i år 9, som jag undervisat sedan de gick i år 7. Studien omfattas av intervjuer, där jag försöker förstå hur eleverna uppfattar den laborativa undervisningsformen. Det är en kvalitativ studie som består av tio intervjuer. Resultatet visar att de flesta elever uppskattar en varierad undervisning. Eleverna upplever att ett laborativt arbetssätt underlättar begreppsinlärningen. Att använda ett matematiskt språk, istället för ett vardagligt, är betydelsefullt om man vill uttrycka sig kort och exakt. För att lära sig matematiken är det önskvärt med en undervisningsmetod som kombinerar undersökande, laborativa och samarbetsuppgifter med arbete i lärobok. Sökord: Matematikens språk, Laborativt arbetssätt, Kvalitativ intervjuundersökning 2 Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/18/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.