Details

Kartläggning och analys av patientflöde vid Södersjukhuset

by Grufman, Carl; Sundblad, David

Abstract (Summary)
Detta examensarbete har genomförts vid Institutionen för produktionsekonomi på Linköpings tekniska högskola. Uppdragsgivare har varit Svenskt Näringsliv och arbetet har utförts på Södersjukhuset i Stockholm. Syftet med arbetet har varit att kartlägga flödet av patienter med sökorsak höft genom sjukhusets akutmottagning och ortopediska verksamhet, för att därefter analysera detta och föreslå åtgärder som kan minska väntetider och öka genomflödet. På akutmottagningen har tre aktiviteter visat sig vara viktigare än de övriga, nämligen läkarundersökning, röntgen och inläggning på vårdplats. Anledningen till detta är att väntan till de aktiviteterna utgör cirka två tredjedelar av en patients tid på akutmottagningen. Därför har åtgärderna på akutmottagningen syftat till att reducera dessa väntetider och mildra dess konsekvenser. Ett led i detta är att akutmottagningen anpassar antalet läkare bättre efter de varierande behoven över dygnet. Röntgenavdelningen bör kontinuerligt utvärdera behoven från akutmottagningen för att på så sätt balansera sin kapacitet. Patienter som är färdiga på akutmottagningen placeras i en separat lokal under tiden de väntar på vårdplats. Inom den ortopediska verksamheten syftar åtgärdsförslagen till en förändrad hantering av resurser och ett bättre utnyttjande av desamma. De två resurser som arbetet koncentrerar sig kring är vårdplatser och operationsresurser, och avvägningen om dessa bör vara gemensamma eller dedicerade mellan elektiva och akuta patienter. Det betydande antalet operationer som drabbas av störningar, och därför ej kan genomföras, talar för en uppdelning av operationsresurser mellan akuta och elektiva patienter. Däremot bör vårdplatserna vara gemensamma eftersom de elektiva patienterna kan jämna ut den totala efterfrågan på vårdplatser. Genom att dessutom se över utskrivningsrutinerna från vårdavdelningar kan flödet förbättras ytterligare. Åtgärder som föreslagits för att åstadkomma detta är tidig planering av utskrivningar, utskrivningskoordinator och att inrätta en lokal i väntan på hemfärd. Nyckelord Keyword Sjukvårdsproduktion, patientflöde, bäddstyrning, utskrivningsrutiner, beläggning, väntetid, begränsningsteori, kapacitet - FÖRORD - FÖRORD Detta examensarbete har genomförts vid Institutionen för produktionsekonomi på Linköpings tekniska högskola. Uppdragsgivare har varit Svenskt Näringsliv och arbetet har utförts på Södersjukhuset i Stockholm. Examensarbetet omfattar 20 poäng och är det avslutande momentet i vår civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi. Arbetet har utförts på en ovanlig plats för civilingenjörer, ett sjukhus. Det vanliga är att studera exempelvis ett tillverkande företag för att effektivisera produktionen så att företaget tjänar mer pengar. Här har våra kunskaper använts för att öka sjukhusets förmåga att utnyttja tillgängliga resurser med syfte att förbättra hanteringen av sjukhusets patienter. Trots att det kan verka oförenligt att jämföra patienter med produkter tror vi att de teorier som utvecklats inom produktionslogistik kan användas inom nästan vilken verksamhet som helst. Under arbetets gång har vi i litteraturen sett många goda exempel på sjukhus som anammat dessa teorier och därigenom förbättrat sin verksamhet. Därför är det inte omöjligt att ingenjörer kommer att bli en vanligare syn på sjukhusen framöver. Under arbetets gång har vi fått hjälp av många på Södersjukhuset. Bemötandet har varit mycket positivt och engagemanget varit stort från sjukhusets sida, trots en till synes aldrig sinande ström av frågor. Vi vill rikta ett stort tack till alla för att de tagit sig tid och tålamod för att bidra till inspiration och vägledning i arbetet. Stockholm december 2004 Carl Grufman David Sundblad - SAMMANFATTNING -
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sjukvårdsproduktion patientflöde bäddstyrning utskrivning beläggning väntetid

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.