Details

Överföring och Skapande av Kunskap i Organisationer: Kultur och struktur som verktyg för att påverka dess förutsättningar och hinder

by Eck, Marcus; Rosenlind, Jonas

Abstract (Summary)
Bakgrund: I det kunskapssamhälle vi är på väg in i blir kunskapen viktigare även för företag. Väl använda rutiner för överföring och skapande av kunskap lägger grunden för bestående konkurrensfördelar. Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en modell för överföring och skapande av kunskap i en organisation. För att göra detta kommer vi att: · Ge en definition på kunskap. · Studera förutsättningar och hinder som finns vid överföring och skapande av kunskap. · Studera hur två olika verktyg kan användas för att påverka detta, nämligen organisationskultur och organisationsstruktur. Genomförande: Både litteratur och empiri har studerats. Empirin har insamlats genom kvalitativa undersökningar i form av djupintervjuer med 36 personer i Sverige, England och Tyskland. Resultat: Resultaten består av en modell för överföring och skapande av kunskap i organisationer. I modellen ingår definitioner på kunskap, förutsättningar och hinder för överföring och skapande av kunskap, kultur och struktur som verktyg för att förbättra dessa processer. Nyckelord Keyword Kunskap, Förutsättningar, Hinder, Kultur, Struktur, Bo Hellgren Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2000-01-14 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Ekonomprogrammet 2000/2 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/allek/002/ Titel Title Författare Author Överföring och Skapande av Kunskap i Organisationer: Kultur och struktur som verktyg för att påverka dess förutsättningar och hinder Transfer and Creation of Knowledge in Organisations: Cutlture and structure as tools to improve its prerequisites and obstacles Eck, Marcus & Rosenlind, Jonas Sammanfattning Abstract Background: We are entering a society where knowledge becomes more and more important. This is the case for companies as well. Good routines for transfer and creation of knowledge creates a foundation for lasting competitive advantages. Purpose: The purpose of this thesis is to create a model for transfer and creation of knowledge in an organisation. In order to do that we will: Present a definition of knowledge. Study prerequisites and obstacles for transfer and creation of knowledge. Study how two different tools, organisational culture and structure, can be used to affect this. Method: We have made both theoretical and empirical studies. The empirical part has been gathered through qualitative research in the form of interviews with 36 persons in Sweden, England and Germany. Result: The results consists of a model for transfer and creation of knowledge in organisations. The model contains of a definition of knowledge, prerequisites and obstacles for transfer and creation of knowledge, culture and structure as tools to improve these processes. Nyckelord Keyword Kunskap, Förutsättningar, Hinder, Kultur, Struktur, Bo Hellgren Förord Att denna uppsats kunde förverkligas beror till stor del på Jan Munde, Vice President Product area Service på BT-Europe, och hans tilltro till ämnets betydelse för ett företags utveckling. Till honom riktar vi ett särskilt tack för hans stöd och hjälp. Vi vill även rikta ett tack till Robert McKee, Service Manager på Aftersales Organisation Northwest på BT-Rolatruc, och till Norbert Gall-Felchner, Chef på After Sales Organisation på BT-Tyskland, samt till Roland Grimmark, Serviceledare på BT-Svenska i Norrköping, och till Erik Pogrebnjak, Kundmottagare på BT-Svenska i Norrköping. Deras hjälp och förmåga att passa ihop sina medarbetares tidsscheman så att vi kunde genomföra intervjuerna är ovärderlig. Vi vill även tacka vår handledare Bo Hellgren, Professor vid Linköpings Universitet, för hans förmåga att vrida och vända på frågor och svar. Detta har gett oss många nya synvinklar och förbättringar på diverse olika saker under uppsatsens gång. Ett sista tack vill vi rikta till alla de som tog sig tid att besvara våra frågor och reda ut våra funderingar. Marcus Eck och Jonas Rosenlind Innehåll
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:kunskap förutsättningar hinder kultur struktur bo hellgren

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.