Details

Läs- och skrivsvårigheter "Ingenting nytt under solen". Kännetecken och orsaker. Vad kan vi som lärare göra?

by Harrysson, Sara

Abstract (Summary)
Det här examensarbetet handlar om vad läs- och skrivsvårigheter är och hur vi som arbetar i skolan kan hjälpa de elever som har problemet. Som en bakgrund besvaras frågor kring definitioner av läs- och skrivsvårigheter, vilka orsaker som kan finnas, vad som kännetecknar läs- och skrivsvårigheter och hur de upptäcks. Eftersom mitt huvudsyfte med arbetet är att ta reda på hur man kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter upptar en stor del av arbetet just frågor kring detta. Arbetet belyser här olika sätt att hantera elever med läs- och skrivsvårigheter. Det visar också på hur man i skolan kan underlätta för dessa elever och vad man kan göra för att hjälpa dem i den vanliga klassrumssituationen. I arbetet finns många konkreta förslag på arbetssätt och också på olika typer av hjälpmaterial. Jag har i min undersökning utgått från litteraturstudier, men även gjort intervjuer med vanliga lärare. Nyckelord Keyword Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, orsaker, kännetecken, åtgärder, läsinlärningsmetoder
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:läs och skrivsvårigheter dyslexi orsaker kännetecken åtgärder läsinlärningsmetoder

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.