Details

Uppåtpuffar och nedåtpuffar

by Rinaird, Olof; Persson, Gustaf

Abstract (Summary)
Studiens övergripande syfte var att studera och jämföra hur två olika metoder för att förebygga konflikter införlivas i en svensk grundskola. För att finna svar på syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: Hur arbetar lärarna på skolan i praktiken med metoderna Projekt Charlie och Gruppen som grogrund för att förebygga konflikter? Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas arbete med de olika metoderna på skolan?Studien tar sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningstraditionen. Med avseende på studiens syfte och frågeställningar har intervjuer gjorts för att finna svar på frågeställningarna.Fyra intervjuer gjordes med lärare på skolan, två lärare som arbetade med Projekt Charlie och två lärare som arbetar med Gruppen som grogrund. I både Projekt Charlie och Gruppen som grogrund arbetar lärarna på skolan med att införliva konfliktförebyggande arbetsmetoder. På båda gårdarna på skolan är samtliga lärareinförstådda med att en informell samstämmighet finns för vilken metod som valts att arbeta med. Arbetet med att förebygga konflikter löper som en röd tråd i undervisningen under hela skolgången på båda gårdarna. Båda metoderna utgår från färdigkonstruerade metodböcker.Metodböckerna rymmer många övningar som bygger på att stärka elever och ge dem verktyg inför eventuella konflikter. Resultatet visar att lärarnas arbete med de två arbetsmetoderna har många likheter och få skillnader.Vår uppfattning är att Projekt Charlie och Gruppen som grogrund är två arbetsmetoder som är i stort sätt väldigt lika i arbetet med att förebygga konflikter. Båda arbetsmetoderna har många lärorika och relevanta övningar som stärker varje elevs självförtroende. Arbetsmetoderna ger ett stort smörgårdsbord med övningar som ger eleverna de rätta verktyg som behövs i det sociala samspelet och i en eventuell konfliktsituation. Eleverna formas för att lättare förstå hur en god kamrat, aktiv lyssnare och en god kommunikatör bör vara. Den stora skillnaden som vi ser är arbetet med identitetsbildningen. Vi ser också en skillnad i gruppstorlek. Projekt Charlie vänder sig till färre elever medan Gruppen som grogrund vänder sig till störregrupper. The main object of this thesis was to study in what way a Swedish school practice conflict resolution. At the school, two methods of this are practiced, one on each of the schools twoseparate blocks. The two methods are, “Project Charlie” and “Gruppen som grogrund” (a Swedish method that derives from “Tribes”). The scope of the thesis is also to compare how the two methods are implemented at the school.In order to achieve the object of the theses, a series of qualitative interviews were performed. Four teachers, two at each of the blocks, were interviewed.Both methods cover strategies of conflict handling. On each of the two blocks the teachers have an informal agreement of which method that will be practiced. The education of conflict resolution starts at the first grade and continue throughout the school until the students graduate.Both methods spring from written predefined instructions, which include a rich supply of workshops that aim at strengthen the students and giving them skills to handle conflicts. The result of our study shows that the way the two methods are practiced at the school have many similarities and few differences.The two methods were also found to be quite similar in many ways when it comes to conflict resolution. Both methods include ways to strengthen the individual’s self-confidence. The wide range of workshops supplies the students with many useful skills that can be used in social interaction and conflict handling. The children come to understand the concept of good friendship, active listening and constructive communication. The difference that we found between the two methods lies in their respectively approach to identity development. Also the number of students in each group differs between the two methods.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:identity conflict resolution self confidence communication

ISBN:

Date of Publication:07/09/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.