Details

Resenärers nytta av att åka tunnel genom Hallandsås. En restidsvärdering av att åka tåg i tunnel

by Ljungberg, Anders

Abstract (Summary)
Kostnaden att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås överstiger vida nyttan av hela tunneln. Sedan tunnelbygget avstannat efter att olika problem dykt upp har kostnadssidan noga utretts. Nyttosidan däremot har inte några djupare utredningar tagit tag i. I en samhällsekonomisk kalkyl är nyttosidan lika viktig som kostnadssidan. I den första utredningen från 1990 om tunnelbygget utgjorde värdet av resenärernas tidsvinst mer än hälften av nyttosidan. En intressant fråga att ställa sig då är om värdet på tiden för resenärerna verkligen är detsamma då de färdas på åsen som då de åker i tunneln. Om restidsvärdet vore annorlunda skulle ju en stor del av nyttosidan förändras. I en SP (stated preferens) undersökning gjord på tåg vid färd över Hallandsås har jag funnit att betalningsviljan för att fortsätta åka tåg över åsen är större än betalningsviljan för att åka tunnel genom Hallandsås och spara 10 minuter. Det visar sig vidare att tunnelåkande i sig har en högre tidskostnad för tågresenärer. Att med endast denna empiri som underlag finna ett säkert tunnelvärde tillämpbart på alla tunnlar låter sig inte göras. Allt för mycket känslor kan finnas kring tunneln genom Hallandsås. Nyckelord Keyword Hallandsås, Tunnel, Restidsvärde, Restidskostnad, CVM Förord Utan den mycket vänliga personalen på tågen på Västkustbanan som lät mig genomföra enkätundersökningen under några dagar i April skulle denna studie inte kunnat bli av. Vid ett besök vid Hallandsås den 2:a April blev vi väl omhändertagna av Banverkets personal. Vi fick information och visades runt. Det gav mig inte bara kunskap om tunnelbygget som sådant, rent tekniskt, utan vi fick också en bild av den mycket bra information som där ges om Banverkets projekt Hallandsås. Det fick också närmare upp mina ögon angående olika synsätt på tunneln - ekonomens, ingenjörens, politikerns och allmänhetens. Denna söndagseftermiddag var mycket givande. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND 4 1.2 SYFTE 6 1.3 METOD 7 2 GENOMFÖRANDE 8 2.1 INLEDANDE METODDISKUSSION 8 2.2 DAGENS TÅGRESENÄRSKATEGORIER 9 2.3 FÖRUNDERSÖKNING 10 2.4 RESULTAT AV FÖRUNDERSÖKNINGEN 11 2.5 HUVUDUNDERSÖKNING 14 3 RESULTAT 16 3.1 GENOMSNITTSVÄRDEN 16 3.2 REGRESSIONSANALYS 18 3.3 MEDELVÄRDEN OCH SPRIDNING 20 3.4 TIDSKOSTNADEN VID TUNNELFÄRD 23 4 DISKUSSION 25
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:hallandsås tunnel restidsvärde restidskostnad cvm

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.