Details

Utsläppshandeln på nya höga höjder : En studie av SAS attityd till handeln med utsläppsrätter och dess påverkan på deras miljöstrategi

by Johansson, Rebecca; Isaksson, Caroline

Abstract (Summary)

Miljö- och klimatfrågor diskuteras flitigt både hos privatpersoner och på myndighetsnivå. Det blir allt viktigare för oss alla att anpassa oss till denna förändring i samhället. Myndigheterna kommer ständigt med nya lagar och förordningar som leder till att företag behöver tänka mer på miljön. Ett steg i denna utveckling är införandet av handel med utsläppsrätter där intentionerna är att minska utsläppen från industrin. Den andra perioden har precis börjat och en ny tar vid 2012 då nya branscher så som flyget inkluderas i denna handel. I denna uppsats har syftet varit att studera hur ett flygbolags miljöstrategier påverkats av det nya beslutet från EU om att inkludera flygbranschen i handeln med utsläppsrätter. Den syftar även till att undersöka vilken attityd företaget har till den nya lagen. Det flygbolag som studeras i denna uppsats är SAS, som är en av de största aktörerna på den svenska flygmarknaden. Studien grundar sig på intervjuer med personal på SAS som är väl insatta i koncernens miljöarbete. En jämförelse med tre andra flygbolag som verkar på den svenska marknaden används slutligen för att ha något att relatera SAS miljöarbete till. Resultaten av studien visar på att vilken attityd ett företag har till miljöfrågor påverkar i vilken grad de utvecklar sina miljöstrategier. Handel med utsläppsrätter är dock inte skälet till att företag väljer att förändra sina miljöstrategier, det är snarare den ekonomiska vinningen i att minska sina utsläpp som är denna drivkraft.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sts sas utsläppsrätter miljöstrategi attityd myndighetskrav business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.