Details

Comunicació no verbal en la narrativa de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "El Guepard", La

by Gaya Catasús, Jaume

Abstract (Summary)
RESUM. Des del marc de lanàlisi del discurs i dels estudis literaris, i des duna perspectiva sistèmica, hem desenrotllat aquesta tesi per estudiar la comunicació no verbal en un text literari narratiu. Lobjectiu principal es basa en la classificació morfològico-descriptiva i funcional dels sistemes no verbals més propers al cos humà la kinèsica i la Proxèmica- en una obra literària, concretament en El Guepard. Amb aquesta finalitat, he desenrotllat el meu Model Semiòtic de Transcripció de la Comunicació No Verbal en Literatura. Per demostrar la seva viabilitat, i tenint en compte lamplitud del terme no verbal, he decidit acotar el meu camp dinvestigació cenyint-me en la Classificació Categorial i Funcional de lExpressió Facial en la novel.la suara esmentada. Tot això té per finalitat intentar millorar la comprensió lectora, afegint un nou enfocament a lanàlisi de lobra literària. Des duna perspectiva interdisciplinar, hem profunditzat en la interpretació del significat de tots els casos comptabilitzats dexpressió facial en El Guepard, relacionant les aportacions de la Comunicació No Verbal, la Psicoanàlisi i els postulats de la Intel.ligència Emocional. La finalitat última del meu treball és sensibilitzar el lector en la percepció no verbal, ajudar-lo a desenrotllar la capacitat de valorar la lectura i de reconèixer-la com una font de plaer, denriquiment cultural i creixement personal. He estructurat la tesi en tres nivells danàlisi: a) en el Primer Nivell dAnàlisi exposo la base metodològica i presento els recursos per expresar la comunicació no verbal en El Guepard, així com un estudi de lexpressió facial; b) en un Segon Nivell dAnàlisi mostro de forma gràfica els valors numèrics i percentatges daquells aspectos relacionats amb lexpressió facial; y c) en un Tercer Nivell dAnàlisi realitzo la Classificació Categorial i la Interpretació de tots els casos de cada una de les vint-i-vuit expressions facials registrades en la novel.la. Acabo el meu treball dinvestigació amb les conclusions que he obtingut a partir dels objectius de la meva tesi, tant generals com específics, donant resposta a les preguntes dinvestigació que mhe formulat en el procés de desenvolupament daquesta tesi. Per últim, estableixo una sèrie de conclusions generals que es repeteixen de forma sistemàtica en les vint-i-vuit expressions facials registrades en El Guepard. En conjunt, aquestes conclusions mhan portat a determinar la importància que, efectivament, té la comunicació no verbal en un text literari i la seva implicació en la Intel.ligència Emocional. TESIS: LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LA NARRATIVA DE GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA: EL GATOPARDO.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Llobera Canaves, Miquel

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:didàctica de la llengua i literatura

ISBN:

Date of Publication:01/20/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.