Details

The music festival as an arena for learning :Festspel i Pite Älvdal and matters of identity

by Karlsen, Sidsel, PhD

Abstract (Summary)
Målet med denne studien var å utforske musikkfestivalen Festspel i Pite Älvdal som en uformell kilde til læring med virkning på publikums og vertssamfunnenes identitet. Hovedproblemstillingen fokuserte på hvordan Festspel i Pite Älvdal innvirket på utviklingen av publikums musikalske identitet og på deres relasjon til sitt eget lokalsamfunn. Delproblemstillingene angikk hvordan festivalen 1) innvirket på publikums konstruksjon av musikalske selvbiografier; 2) bidro til at publikum utviklet og opprettholdt parallelle musikalske identiteter; og 3) bidro til utvikling av lokal identitet i festivalens vertssamfunn. Studien var grunnet i tidligere festivalforskning og musikkpedagogisk forskning omkring uformelle læringsarenaer. Det teoretiske rammeverket var hentet fra modernitetsteori. Dette gjorde det mulig å perspektivere identitetsutvikling i nåtidige samfunn. Den nære sammenhengen mellom musikk og identitet ble belyst ved hjelp av musikksosiologisk teori, og teorier omkring sosiokulturell læring ble brakt inn for å diskutere hvordan læring kan skje gjennom publikums perifere deltakelse i et festivalrelatert praksisfellesskap. Studien ble designet som en casestudie, og kombinerte observasjon av festivalarrangementer og en spørreundersøkelse blant medlemmer av festivalpublikummet med intervjuer med deltakere i spørreundersøkelsen og offisielle representanter fra festivalens vertssamfunn. Studiens teoretiske utgangspunkt gjorde at den fikk tydelige trekk av narrativ forskning. Funnene viste at festivalen innvirket på konstruksjon av musikalske selvbiografier ved å etablere kontekstuelle rammer der publikum kunne tilegne seg opplevelser og erfaringer som utgjorde materialet for konstruksjon av slike biografier. Til tross for at festivalen tilbød gode forutsetninger for utvikling så vel som opprettholdelse av parallelle musikalske identiteter, valgte majoriteten av publikum opprettholdelse. Festivalen fungerte bare som arena for utvikling av nye, parallelle musikalske identiteter for de få som aktivt valgte å benytte den på denne måten. Når det gjaldt lokal identitet, bidro festivalen til utvikling av denne ved å fortelle publikum historiene om hvem de var ved å fordype, gjenfortelle og forlenge allerede eksisterende fortellinger om lokalsamfunnene. I en diskusjon av studiens funn, blir musikkfestivalens fire identitetsdimensjoner trukket fram: På individplan kan en musikkfestival fungere som en arena for livsstilsvalg samt som en base for individets selvregulerende, musikkrelaterte strategier. På samfunnsplan kan en festival innebære en utadrettet manifestasjon av et lokalsamfunns identitet samt fungere som en anledning til å forsterke innbyggernes sosiale og kulturelle identitet. Publikums festivalrelaterte læring kan uttrykkes i termer av å lære musikk, å lære om musikk og å lære via musikk. Når læringen ses i relasjon til teorier om musikalsk kunnskap, blir det tydelig at læringsutbyttet som helhet har store likheter med læringsresultater som forventes i andre formelle og uformelle musikkpedagogiske praksiser.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.