Details

Estimulació multisensorial en un espai snoezelen en persones adultes amb greu discapacitat intellectual

by Cid Rodríguez, María José

Abstract (Summary)
TESI DOCTORAL: Maria José Cid i Rodríguez LESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL EN UN ESPAI SNOEZELEN EN PERSONES ADULTES AMB GREU DISCAPACITAT INTELLECTUAL La present tesi doctoral ha estat plantejada amb lobjectiu general de poder valorar lefecte de lestimulació multisensorial en les persones amb greu discapacitat intellectual. En particular, aquest objectiu se centra en analitzar lefecte que pot tenir el fet de participar en un programa snoezelen en persones amb greu discapacitat intellectual. Esmentar que el treball empíric es desenvolupa en un espai snoezelen. Aquests són espais especialment dissenyats per a poder proporcionar estimulació sensorial a diferents nivells a persones amb greus afectacions. Aquests espais es van crear als anys setanta a Holanda i, la paraula snoezelen és una contracció de dues paraules holandeses dozzelen i snufelen, que significarien quelcom semblant a dormitar o relaxar-se i olorar. En definitiva, és un espai agradable a la persona i que li ha de produir sensacions de benestar emocional i relaxació, entre altres. Destacar com a novetat daquest treball el fet dhaver dissenyat un instrument per a poder mesurar objectivament lefecte que sobre lestat de la persona provoca el fet dhaver participat en una sessió destimulació en un espai snoezelen. I, alhora un software que analitza les valoracions i en treu resultats. La investigació ha estat dissenyada per obtenir dades que ens confirmin o rebutgen la hipòtesi general plantejada que ha estat la següent: El fet de participar en un espai snoezelen contribueix a augmentar la qualitat de vida de les persones amb greu discapacitat intellectual. Per a comprovar aquesta hipòtesi la investigació empírica sha plantejat de la següent manera. En primer lloc, sha elaborat després dun llarg procés, un full de valoració de lefecte de les sessions snoezelen en les persones amb discapacitat intellectual greu. Aquest full de valoració de les sessions analitza variables de resposta conductual per part del subjecte (conductes disruptives, nivell de motivació, nivell dactivitat, benestar emocional i nivell de relaxació) en tres moments diferents (en començar la sessió snoezelen, en finalitzar-la i mitja hora després). El fet danalitzar les variables esmentades comparant els seus valors en els diferents moments establerts, ens ha de permetre veure lefecte de la sessió snoezelen i també si aquest efecte dura o no en el temps. A banda daquestes variables shan analitzat també respostes del subjecte com puguin ser somriures, fixació visual i vocalitzacions de plaer o displaer. Aquestes respostes ens han dindicar si la persona gaudeix o no de la sessió i si presenta o no respostes de conducta adaptades durant les sessions. Hem valorat important també, analitzar una variable psicofisiològica com és la freqüència cardíaca de la persona, en començar i en acabar la sessió; aquesta serà una dada clarament objectiva a lhora de poder valorar lefecte de la sessió snoezelen en lestat del subjecte.Shan analitzat un total de mil sis-cents divuit fulls de valoració de les sessions i amb aquest full sha realitzat un estudi estadístic emprant la prova no paramètrica de Wilcoxon. Amb aquest estudi analitzem de manera detallada la significació o no en el valor de les variables analitzades en els tres moments diferents en què hi ha dades. A més sanalitza també per a cadascun dels individus de la mostra, com cada variable augmenta o disminueix segons sigui en començar la sessió , en acabar-la o mitja hora després.Després danalitzar i discutir amb detall tots els resultats, podem dir que, de manera molt clara es confirmaria la hipòtesi que plantegem. És a dir, el fet de participar en una sessió snoezelen augmenta la qualitat de vida de les persones amb greu discapacitat intellectual. Si considerem que una millora en el nivell de les variables analitzades després de participar en una sessió snoezelen, ha dimplicar una millora en la qualitat de vida, és molt clar el fet que sobretot la variable benestar emocional i nivell de relaxació augmenten de manera significativa després de dur a terme les sessions snoezelen en el 100% dels casos.
This document abstract is also available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Berruezo Adelantado,Pedro Pablo ; Camps Llauradó,Misericòrdia

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de psicologia

ISBN:

Date of Publication:03/30/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.