Details

Caracterització citogenètica i molecular dels limfomes No-Hodgkin humans. Estudi de la inestabilitat genòmica en limfoma de cèllules del mantell

by Salaverria Frigola, Itziar

Abstract (Summary)
RESUM COMPLET DE LA TESI DOCTORAL: L´objectiu principal d´aquesta tesi ha estat lestudi de la inestabilitat genòmica en el Limfoma de cèllules del mantell (MCL). En el primer treball shan caracteritzat cinc línies cellulars derivades de MCL establint-se els patrons de inestabilitat mitjançant lestudi de la variabilitat del nombre modal i la variabilitat estructural no-clonal. El segon treball s´ha centrat en la caracterització mitjançant CGH i microarrays dexpressió duna sèrie llarga de 77 MCL descrivint gens que presenten un canvi en lexpressió en funció de les alteracions genètiques i determinat quines alteracions presenten valor pronòstic de forma independent de la proliferació. En el tercer treball sha valorat la presència de leucemització en MCL, la qual presentava una incidència no ben establerta fins al moment, i les possibles diferències a nivell genètic dels casos amb afectació leucèmica i el valor pronòstic daquests paràmetres. Finalment, en lúltim treball presentat en aquesta tesi, shan estudiat les alteracions secundàries, tant numèriques com estructurals, duna sèrie de MCL valorant les possibles translocacions recurrents a banda de la t(11;14)(q13;q32), els punts de trencament recurrents, els cromosomes més implicats en les translocacions i els patrons dinestabilitat dels tumors primaris de MCL en comparació amb 10 línies cellulars derivades de MCL. Lestudi de les línies cellulars derivades de MCL ha permès caracteritzar un dels models més utilitzats en aquesta malaltia tant a nivell de les alteracions secundàries numèriques i estructurals com conèixer el grau dinestabilitat daquestes línies cellulars, definint diferents patrons dinestabilitat, i lestat de diversos gens implicats en la patogènesi dels MCL com són TP53 o p16. Per altra banda, lestudi duna sèrie llarga de MCL ha definit millor les alteracions secundàries definint unes regions mínimes de guany i pèrdua. La correlació daquestes alteracions amb lexpressió, ha permès observar que gran part dels gens localitzats en aquestes regions de guany i pèrdua recurrents en MCL presenten variacions de la seva expressió en funció de lalteració en aquells casos que la tenen i que alguns daquests gens estan involucrats en proliferació cellular, en reparació del dany al DNA i manteniment de lestabilitat cromosòmica o bé en homeostasi cellular o apoptosi. Per altra banda, lobservació que els guanys de 3q27-qter i les pèrdues de 9q21-q32 estan associades a supervivència independentment de la proliferació, aporta un valor pronòstic afegit a la valoració de la proliferació que és el factor amb més associació a pitjor pronòstic. També sha pogut observar mitjançant un estudi amb citometria de flux que lafectació leucèmica és present en quasi tots els pacients de MCL (92%). Per altra banda sha observat que no existeixen diferències a nivell dalteracions genètiques ni pitjor pronòstic dels pacients amb afectació leucèmica. Però sha observat en lestudi daltres paràmetres clínics que en els pacients que presenten nivells de limfòcits ? 5x 109 sobserven més freqüentment guanys de 3q i pèrdues de 10p i un pitjor pronòstic. Finalment, lestudi de la primera sèrie llarga de MCL mitjançant la combinació de diverses eines citogenetico-moleculars com CGH, FISH i M-FISH ha permès aprofundir en les alteracions secundàries dels MCLs, confirmant que no existeixen translocacions recurrents a banda de la t(11;14)(q13;q32), malgrat existeixen translocacions críptiques que impliquen els loci IGH i CCND1, i definint diferents nous punts de trencament recurrents. També hem pogut observar que els cromosomes més implicats en les translocacions, tant en línies cellulars com en tumors primaris, són els cromosomes 1 i 8. En resum, la present tesi aporta una informació molt valuosa de quines són les alteracions secundàries, tant numèriques com estructurals, específiques dels MCL i de les línies derivades de MCL realitzant una correlació entre aquestes i alguns paràmetres molt ben definits en MCL com la proliferació i la leucemització.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Beà Bobet, Silvia; Campo Güerri, Elies

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:biologia cel·lular i anatomia patològica

ISBN:

Date of Publication:04/08/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.