Details

Caracterització molecular del gen GH1 en poblacions control i patològiques, patrons dexpressió en leucòcits de sang perifèrica i estudi funcional de proteïnes mutants detectades en pacients

by Pérez Arroyo, Annalisa

Abstract (Summary)
RESUM: El retard de creixement pot ser secundari en un percentatge indeterminat de pacients a un problema genètic. En aquest treball sanalitza el gen de lhormona de creixement (GH1) i sestudien els canvis en la seqüència que produeixin un ARN missatger anòmal o una proteïna que no sigui funcional. Sha estudiat el mapa polimòrfic del gen GH1 en una població control (n=307), per definir el mapa de SNPs. Alhora sha buscat un model en el qual poder estudiar lexpressió daquest gen. Sha aïllat l'ARN de leucòcits de sang perifèrica tant de pacients com de controls, i sha amplificat el missatger de GH1. També sha posat a punt un model cellular en el qual poder estudiar la bioactivitat de les proteïnes recombinants portadores dels canvis detectats en pacients (Phe25Tyr i Val173Leu). Les conclusions del treball han estat les següents: 1. Els nostres resultats han confirmat i ampliat la descripció de la variabilitat estructural del gen GH1. Han permès descriure el mapa complet per primera vegada, en una població adulta amb talla normal, compresa entre -2 i +2 SDS (n=307). 2. En les poblacions amb retard crònic de creixement (n=728) shan detectat en un 11% de pacients canvis en la seqüència del gen GH1 diferents dels SNPs del mapa control. Entre els canvis, l'11,3% correspon a canvis puntuals dun aminoàcid (1% del total de pacients índex). 3. Lexpressió de GH1 en leucòcits de controls no és constitutiva ni constant en quant a les variants de splicing observades. Aquesta metodologia no permet detectar de forma fiable mutacions en pacients. En canvi, ens ha permès confirmar lexpressió de mutants com en el cas duna substitució predictora de canvi daminoàcid, així com descartar o confirmar anomalies de splicing en allels portadors de canvis intrònics. 4. La utilització deines informàtiques ha permès realitzar una aproximació teòrica a lefecte que dos canvis daminoàcid (Phe25Tyr i Val173Leu) a la proteïna GH tenen sobre la seva estructura i interacció amb GHR. Lanàlisi dhomologia de les proteïnes mutants amb les dels altres gens del clúster de la GH ha permès concloure que la substitució Phe25Tyr es pot haver generat per recombinació gènica amb el gen GH2, mentre que no és el cas per a la proteïna amb el canvi Val173Leu. 5. Les proteïnes recombinants obtingudes al laboratori (WT i mutants) han estat aptes per al seu estudi in vitro (inmunoreactivitat, proliferació cellular i bioactivitat). 6. Les GHs mutants Phe25Tyr i Val173Leu presenten una inmunoactivitat i una bioactivitat disminuïdes. Els models cellulars de les línies HepG2 i C-28/I 2 no han permès obtenir resultats, mentre que el model de cultiu primari de condròcits fetals humans ha permès detectar que les dues GHs mutants estimulen amb menor intensitat la transcripció de IGF1 mentre que provoquen un augment en lexpressió de GHR i IGF1R. 7. El canvi daminoàcid Phe25Tyr incorporat en un allel de GH1 portat en heterozigosi per dues famílies no relacionades es manifesta com a retard de creixement durant la infantesa que sacompanya de resposta deficitària de secreció de GH i disminució de IGF1. La resposta al tractament amb GH és adequada i permet recomanar el tractament fins al final del creixement. El canvi Val173Leu detectat en una pacient amb talla baixa i RIUC, sense dèficit aparent de GH, permet suggerir que la detecció precoç de mutacions al gen GH1 quan la secreció aparenta ser normal, permetria un tractament més precoç que hagués millorat el seu pronòstic de talla final. Lanàlisi dels haplotips complets de GH1 permet interpretar lefecte de la combinació de mutacions a la proteïna amb els genotips per als SNPs. TITLE OF THE THESIS: "MOLECULAR CARACTERITZATION OF GH1 GENE IN CONTROL AND PATHOLOGIC POPULATIONS, EXPRESSION PATTERNS IN PERIPHERAL BLOOD LEUCOCYTES AND FUNCTIONAL STUDY OF MUTANT PROTEINS DETECTED IN PATIENTS"
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Carrascosa Lezcano, Antonio; Audí Parera, Laura; Busquets Abió, Montserrat; Esteban Redondo, Cristina

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bioquímica i biologia molecular fac

ISBN:

Date of Publication:01/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.