Details

Törefors masugn 1875-1887 :om en masugns tillkomst och avveckling i en för järnhanteringen teknisk brytningstid

by Strand, Mattias

Abstract (Summary)
Denna uppsats kommer att studera och analysera tillkomsten, driften och avvecklingen av masugnen i Törefors i Norrbottens län. Tackjärntillverkningen vid masugnen pågick från år 1875 till och med år 1887. Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera orsakerna till varför masugnen uppfördes i Törefors och varför den avvecklades redan efter 13 år. Mer konkret uttryckt innebär detta att jag skall söka svar på följande frågor: Varför anlades en masugn i Törefors i början av 1870-talet? Och varför avvecklades masugnen efter endast 13 års drift? I försöken att besvara dessa frågor har jag undersökt ett antal, för det sena 1800-talet masugnsetableringar, centrala lokaliseringsfaktorer, den ekonomiska konjunkturen vid tiden för beslutet att bygga ugnen samt olika aktörsperspektivets inverkan. Likaledes har dessa lokaliseringsfaktorer, ekonomiska konjunkturen samt aktörsperspektivet spelat en betydande roll i försöken att förklara avvecklingen. En särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt huruvida tekniska genombrott med anknytning till järnhanteringen påverkade beslutet att bygga masugnen. Beslutet att bygga masugnen togs sannolikt med utgångspunkt i den gynnsamma konjunkturen, de låga kolpriser som rådde i Norrbotten, planerna på att med hjälp av en järnväg till Siknäs i närheten av Törefors göra det möjligt att nyttja Gällivaremalmen samt entreprenören Robert Loders framtidstro på Törefors och framförallt dennes kapital som indirekt eller direkt finansierade tillkomsten av ugnen. Den huvudsakliga orsaken till varför masugnen uppfördes i Törefors och inte Siknäs var tillgången på strömmande vatten i Törefors. Huvudorsaken till avvecklingen var att den planerade järnvägen till Siknäs aldrig blev av. Konjunkturen hade kraftigt försämrats. Skillnaderna i priset på träkol i förhållande till Bergslagen hade minskat. Samt att entreprenören Robert Loder avled år 1886 och med honom försvann visionerna och framförallt hans kapital.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.