Details

Upprättad för livet eller inrättad i ledet ? :en studie av sju utvecklingspartnerskap inom Equalprogrammet

by Berglund, Leif

Abstract (Summary)
I denna licentiatavhandling presenteras en studie och analys av sju utvecklingspartnerskap (UP) inom Europeiska Socialfondens gemenskapsinitiativ Equal. Equalprogrammet bedrevs inom EU:s alla medlemsländer under perioden 2000-2007 med syfte att motverka diskriminering och utestängning inom arbetsmarknaden. Detta mål skulle främst förverkligas genom den verksamhet som bedrevs i de s.k. utvecklingspartnerskapen, (UP). I UP samarbetade ett antal organisationer från olika samhällssektorer i ett eller flera projekt med syfte att utveckla framgångsrika metoder och modeller. De sju svenska UP som studerades har alla utvecklat stödjande verksamhet till ungdomar med problem inom skolsystemet och i övergången till arbetslivet. I avhandlingsarbetet har UP:s ansökningshandlingar (genomförandeplaner) studerats med syftet att analysera deras syn på dels den etableringsproblematik som finns bland svenska ungdomar, dels de förslag till lösningar på denna problematik som de presenterar. Resultatet av studien utmynnar i en idealtypisk fyrfältsmodell som främst illustrerar två viktiga dimensionella aspekter av UP verksamhet. En av dessa aspekter är inom vilken samhällssektor UP främst rör sig inom, offentlig eller privat. Den andra aspekten handlar om verksamheten har ett individ- eller systemfokus. Utifrån dessa två dimensioner skapas fyra olika slags idealtypiska UP, i modellen benämnda Pedagogen, Byråkraten, Idealisten och Konsulten. Resultatet visar på att var och en av dessa idealtypiska UP har särskilda faktorer att ta hänsyn till i sin verksamhet, inte minst projektets eller idéernas överlevnad på lång sikt. Dessa faktorer beskrivs i modellen som rörelser och beroenden till de i modellen angränsande UP. Det är alltså viktigt för UP från den privata sektorn att uppnå legitimitet för sin verksamhet. För UP från den offentliga sektorn är behoven större att finna alternativ till den ordinarie verksamheten. De UP som har ett in- dividfokus betonar vikten av att utveckla modeller med systemfokus, medan UP med fokus på system upplever behovet av att ha en individförankrad verksamhet för trovärdighetens skull. Modellen illustrerar de viktiga förutsättningar och krav som utvecklingspartnerskap har att ta hänsyn till för att framgångsrikt kunna utveckla stödjande verksamhet till ungdomars etablering till arbetslivet.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.