Details

On-line shape inspection using a projected fringe pattern

by Rosendahl, Sara

Abstract (Summary)
För att mäta 3D-form används ett stereokamerasystem tillsammans med ett projicerat fransmönster och en avbildning. Tanken är att göra mätningen tillräckligt snabb för att den ska kunna användas till att testa kvalitet on-line i tillverkningsindustrin. För att detta ska vara möjligt används objektets digitala master (t ex. CAD modellen) för att hitta de homologa punkterna, dvs. de punkter som motsvarar samma objektpunkter, i kamerorna. Givet de homologa punkterna kan formen beräknas med optisk triangulering. Resultaten från formmätningarna visar att så länge som objektet har ungefär samma form som förväntat (dvs. samma form som den digitala mastern) så fungerar metoden. Stora avvikelser från den digitala mastern kommer dock att detekteras inkorrekt eftersom att fasen i bilderna är vikt. Ett analytiskt uttryck är beräknat för den maximala detekterbara avvikelsen och för denna uppställning blir den ?± 1.6 mm. Noggrannheten i mätningarna blir med samma uppställning ?± 40 µm. Då noggrannheten i formmätningen beror på fasfelet har ett analytiskt uttryck härletts för detta. Detta visar att fasfelet blir stort om fransmodulationen är låg och specklekontrasten i fransmönstret är hög. Då fasen i fransarna bestäms med en Fourierfiltermetod kommer fasfelet även att bero på filtrets storlek i Fourierspektrumet. För att minska fasfelet har fokus lagts på att reducera specklerna genom att förflytta aperturen. Simuleringar och experiment har använts för att verifiera att denna metod reducerar både specklekontrasten och fasfelet med 60 % för en förflyttning på tre aperturdiametrar.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:978-91-7439-068-1

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.