Details

Exposició laboral a compostos orgànics i metalls en la planta incineradora de residus especials del Camp de Tarragona.

by Agramunt de Gràcia, Maria del

Abstract (Summary)
RESUM Lactual desenvolupament industrial ha portat com a conseqüència laugment del residus tòxics i perillosos els quals no poden ser reciclats, reduïts o dipositats en llocs segurs. Això, ha conduït a la construcció dincineradores, basades en un procés doxidació termal, on els residus es converteixen en gasos i residus sòlids incombustibles. El propòsit daquest estudi ha sigut el dobtenir dades de referència (abans de que la planta funcionés), així com controlar durant 2 anys els nivells duna sèrie de compostos orgànics i metalls pesants en els treballadors de la Incineradora de Residus Especials del Camp de Tarragona. Escollint-se un total de 28 treballadors distribuïts en operadors de planta, laboratori, i administració (6 dones i 22 homes). Els valors obtinguts en plasma sanguini al 1999, 2000 i 2001, pels dibenzodioxines i dibenzofurans policlorats (PCDD/Fs) han sigut duna mitjana de 27.6, 16.9 i 10.0 ng I-TEQ/kg de lípid, respectivament (mostrant un descens estadísticament significatiu). Pels nivells hexaclorbenzè (HCB) shan obtingut una mitjana de 152, 115.4 i 181.7 mg/kg lípid, respectivament. Respecte als PCBs, pels congèneres 28, 52, 101, 138, 153 i 180, lany 1999 els valors de les mitjanes han estat de 18.5, 10.4, 9.0, 151, 213 i 209 mg/kg de lípid, respectivament. Per lany 2000, han estat de 2.2, 1.3, 2.0, 89.0, 125.4 i 121.7 mg/kg lípid. Finalment, per lany 2001, s'han trobat unes mitjanes de 3.4, 1.5, 2.0, 74.0, 103.8 i 92.0 mg/kg lípid. Els nivells de BTEX (benzè, toluè, etlibenzè i m-xilè) en sang total han estat per sota del límit de detecció (1mg/L pel benzè i 4 mg/L per la resta). Referent als compostos orgànics en orina, les concentraciones medianes del clorfenols han estat pels anys 1999, 2000 i 2001, respectivament, de 1.4, 4.4, 4.7 mg/g creatinina pel 2,4-clorfenol, 5.52, 110.1, 123.1 mg/g creatinina pel 2,5-clorfenol, 0.3, 0.6, 0.4 mg/g creatinina pel 2,4,5-triclorfenol, 0.3, 2.0, 0.9 mg/g creatinina pel 2,4,6-triclorfenol, i 0.3, 1.8, 1.0 mg/g creatinina pel pentaclorfenol La majoria de nivells de l1-hidroxipirè han estat sota el límit de detecció (0.1mg/L). El 2,5-diclorfenol, i el PCP van mostrar nivells significativament superiors en els dos últims estudis que els observats al realitzat lany 1999 (blanc). Malgrat tot, els valors es poden considerar com a normals. Respecte als metalls en sangs, els valors mediana de manganès va ser de 12.5, 5.9 i 10.9 mg/L (1999, 2000 i 2001, respectivament). Sent les diferències estadísticament significatives (p<0.01) entre lany 2000 i 2001. Pel plom, els valors mediana obtinguts van ser de 3.4, 3.5 i 3.0 mg/dL (1999, 2000 i 2001, respectivament). Respecte al mercuri, els anys 1999 i 2001, els seus nivells van estar per sota del límit de detecció, mentre que lany 2000 es va obtenir un valor mediana de 9.9 mg/L. Altrament, el beril·li es va mantenir per sota del límit de detecció durant els 3 anys destudi. En orina, els anys 1999, 2000 i 2001, els nivells mediana darsènic, van ser de 54.8, 1.45 i 1.35 mg/g de creatinina, respectivament. Pel cadmi, els valors de mediana van ser de 0.35, 0.40 i 0.21 mg/g de creatinina, respectivament. Hi ha una disminució lany 2001 sent estadísticament significativa (p<0.01). Pel crom, 0.14 i 0.30 mg/g de creatinina són els valors mediana (1999 i 2000, respectivament). En lestudi de lany 2001, es van obtenir nivells inferiors al límit de detecció. El níquel va variar durant els 3 anys d'estudi (1999, 2000 i 2001) amb valors mediana de 11.6, 3.36 i 3.63 mg/g de creatinina, respectivament. Per últim, els nivells de vanadi no van estar detectats en la seva majoria (límit de detecció: 16.6 mg/L). En lestudi realitzat lany 2001, es va observar un valor mediana de 15.1 mg/g de creatinina (23.5 mg/L). En termes generals, les xifres corresponents al "blanc" (1999) i als 2 anys de potencial exposició (2000 i 2001) a compostos orgànics i metalls pesants en els treballadors de la incineradora de residus especials del Camp de Tarragona, es poden considerar com a normals, amb referència a les d'una població no exposada ocupacionalment. No hi ha hagut cap aportació significativa que sigui específica de risc laboral a la planta incineradora.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Domingo Roig, Josep Lluís

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:12/04/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.