Details

Från kulturchock till anpassning : Påverkar ett företags storlek, bransch och verksamhetstid svenska utlandstjänstgörandes anpassning till den kinesiska kulturen?

by Rehn, Mikaela; Choudhury, Sabrina

Abstract (Summary)

Allt fler svenskar är utlandsstationerade i Kina (Sveriges Ambassad 2008) och att anpassa sig till den kinesiska kulturen kan vara påfrestande för en utlandstjänstgörande. Problematiken kring kulturanpassning har lett till att olika teorier testats och utvecklats (Black & Mendenhall 1991). En av de modeller som tagits fram är U-kurvan som beskriver individens anpassningsprocess genom faserna kulturchock och kulturanpassning (Zapf 1991). Individuella faktorer, som exempelvis språkkunskaper och kulturell erfarenhet har varit centrala inom forskningsområdet (Earley & Mosakowski 2004, Shay & Baack 2004) och denna studie undersöker därför företagsrelaterade faktorer då en utlandstjänstgörandes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter påverkas av hur pass anpassad individen är till kulturen (Aycan 1997, Jun m. fl. 2001). Syftet med denna uppsats är därför att ta reda på hur en svensk utlandstjänstgörandes anpassningsprocess till den kinesiska kulturen påverkas av faktorerna företagsstorlek, bransch och verksamhetstid i Kina.

Materialet till undersökningen har huvudsakligen samlats in genom webbenkäter som skickats ut till utlandstjänstgörande svenskar i Kina. Resultaten visar att det är branschen i vilken den utlandstjänstgörandes företag verkar som har högst påverkan på en utlandstjänstgörandes anpassningsprocess. Undersökningen visade även att utlandstjänstgörande i företag med mindre än 50 anställda i detaljindustrin som etablerade sig i Kina under 1990-talet var bäst anpassade till den kinesiska kulturen. Då resultaten från studien presenterades i diagram framgick att i två fall av tre var den bästa anpassningsprocessen den som mest liknade en U-kurva vilket tyder på att den bästa anpassningsprocessen är den då en utlandstjänstgörande går igenom faserna på ett balanserat sätt. Detta är dock ingen slutsats som kan dras av undersökningen eftersom resultaten inte gällde för alla faktorer.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:expatriation china cultural adaption culture shock the u curve utlandstjänstgöring kina kulturanpassning kulturchock kurvan business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.