Details

Lärares komplexa arbete

by Lindström, Helén; Rosenqvist, Maria

Abstract (Summary)
Studiens forskningsområde är skolan, där ambitionen är att studera de förändringar som skett inom skolsfären som följd av 1990-talets nedskärningar. Syftet med studien är att belysa lärares upplevelser av sin arbetssituation.Studien utförs utifrån en kvalitativ undersökning, där forskningsdesign innehar en hermeneutisk inriktning med en explorativ ansats. Undersökningen baseras på åtta kvalitativa djupintervjuer med lärare som undervisar elever från årskurs fyra till nio på en profilerad skola inom IT och musik i Sörmland och som varit yrkesverksamma minst tio år. Undersökningen utgår från fyra huvudteman som organisation, arbetssituation, yrkesroll samt stöd och resurser.Resultatet visar att skolan har genom gått en strukturförändring i och med kommunaliseringen. Lärarens arbetssituation har blivit mer ansträngd som följd av utökade arbetsuppgifter, minskad personaltäthet, ökat elev antal i klasserna och färre resurser. Vidare har yrkesrollen intagit en ny gestaltning som präglas av en komplex mångfald.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.