Details

Varumärke, kommunikation och språk

by Vestin, Åsa

Abstract (Summary)
Bakgrunden till uppsatsen ligger i den ökande betydelsen av varumärken och bristen på litteratur som behandlar språkets roll, särskilt ur ett språkvetenskapligt perspektiv, i varumärkesbyggandet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur varumärkesstrategin speglas i den språkliga utformningen av ett företags annonser. Tillvägagångssättet för undersökningen är en språkvetenskaplig textanalys av ett antal annonstexter vars resultat sedan jämförs med exempelföretagets varumärkesstrategi. Som exempelföretag används Sandvik AB. Information om Sandviks varumärkesstrategi har inhämtats främst genom sekundärdata men kompletterats med primärdata. Resultatet av undersökningen är att de undersökta texternas utformning tämligen väl speglar varumärkesstrategin. Vidare har en teoretisk diskussion kring varumärkesbyggande, kommunikation och språk, med exempel från undersökningen, lett fram till att den språkliga utformningen av kommunikationsmaterial är av betydelse då den fungerar som en förlängning av företagets identitet. Om den språkliga utformningen stödjer eller förstärker varumärkesstrategin underlättas kommunikationen vilket i förlängningen ökar företagets varumärkeskapital. Slutligen har undersökningen visat att det finns utrymme för fortsatt forskning inom detta område. Nyckelord Keyword Varumärke, Kommunikation, Språk, Marknadskommunikation, Varumärkesbyggande, Sandvik FÖRORD Under min utbildning har mitt intresse för varumärken väckts och bgenom min praktiska C-uppsats Hur kan Mercuri International stärka sitt varumärke? fick jag möjlighet att fördjupa mig i ämnet. Vid sidan om min ekonomutbildning har jag läst en del fristående kurser svenska. Detta har lett fram till en C-uppsats även inom det ämnet, vilken behandlar reklamspråk. Ambitionen med denna uppsats är att kunna kombinera dessa två områden. Min förhoppning är att de kan berika varandra och att den språkvetenskapliga textanalysen kan vara ett effektivt verktyg i en fördjupning av förståelsen av varumärkeskommunikationen. Dessutom hoppas jag naturligtvis att denna korsbefruktning kan erbjuda intressant läsning. INNEHÅLL
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:varumärke kommunikation språk marknadskommunikation varumärkesbyggande sandvik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.