Details

Knäcka koderna :praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

by Vänje, Annika, PhD

Abstract (Summary)
Avhandlingens grundläggande utgångspunkt är att utifrån ett könsteoretiskt perspektiv utforska och initiera förändringsprocesser. I den aktuella fallstudien har könsskapande processer kring formella och informella strukturer i organisationen varit i fokus. Centrala teman är betydelsen av kön i relation till industriell organisation och ledarskap. Ytterligare en utgångspunkt har varit att utifrån ett interaktivt angreppssätt bedriva forskning och initiera förändringsprocesser tillsammans med aktörer i organisationen. Avhandlingsarbetet har genomförts på det internationella verkstadsindustriföretaget Alstom Power Sweden AB i Finspång. Avhandlingens syfte är att; - Synliggöra processer och praktiker i organisationen som dels utgör möjligheter, dels hinder för de kvinnor som valt en otraditionell yrkeskarriär som ingenjör och chef. - Utifrån ovanstående kunskap initiera förändringsprocesser tillsammans med aktörer i organisationen för att öka andelen kvinnor som chefer. I avhandlingen presenteras en könsteoretisk modell för förändring och analys som tar sin utgångspunkt i det så kallade doing gender perspektivet. Modellen kom att få stor betydelse dels som analytiskt redskap, dels som utgångspunkt vid initieringen av förändringsprocesserna. Den metodologiska ansatsen är handlingsinriktad och tar sin utgångspunkt i det interaktiva forskningsperspektivet. Den interaktiva ansatsen förenar en kunskapsförståelse med praktisk handling, det vill säga förenar teori och praktik. Ett centralt bidrag som avhandlingen ger är att belysa den komplexitet som könsskapande strukturer, processer och praktiker utgör i en industriell organisation. Avhandlingens processempiri synliggör även hur forskare och aktörer i organisationen gemensamt kan iscensätta förändringsprocesser utifrån ett könsteoretiskt perspektiv.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.