Details

Månadsavgiftens inverkan på bostadsrätters försäljningspris

by Dalnor Lindström, Ulrica; Tjernell, Carin

Abstract (Summary)

Syfte: Syftet med denna studie är att utreda månadsavgiftens inverkan på bostadsrätters försäljningspris och få en indikation på hur rationellt den studerade marknaden fungerar. Den formella hypotesen är: Leder låg månadsavgift till högt försäljningspris och vice versa? Dessutom undersöks hur månadsavgiften kapitaliseras in i bostadsrätters försäljningspris.

Metod: Denna studie baseras på information om bostadsrättsförsäljningar i Gävle under år 2008. En omfattande manuell databehandling har utförts för att kunna genomföra studien. De prispåverkande faktorerna har klassificerats utifrån deras förmodande inverkan på priset. Metoden som används är den hedoniska metoden, som gör det möjligt att beskriva försäljningspriset som en funktion av ett antal faktorer. För att estimera månadsavgiftens effekt på försäljningspriset har fyra regressionsekvationer utformats och beräknats i dataprogrammet Microsoft Excel. Utifrån regressionsresultatet har en värderingsformel skapats som använts för att urskilja det avkastningskrav med vilket marknaden kapitaliserat avgiften.

Resultat & slutsats: Samtliga regressionsresultat visar att korrelationen mellan månadsavgift och försäljningspris är negativ. Det intressanta är dock hur månadsavgiften kapitaliseras in i bostadsrättens försäljningspris. Resultatet visar att avkastningen är som lägst när månadsavgiften är låg och tilltar i takt med att månadsavgiften ökar. Detta kan tala för att en fokusering på den låga månadsavgiften kan leda till för höga försäljningspriser.

Förslag till fortsatt forskning: När vi i studien har bedömt huruvida marknaden handlar rationellt eller ej har vi inte tagit hänsyn till hur köpet är finansierat av de enskilda köparna. Detta är en faktor som komplicerar bedömningen och är värt att undersöka vidare.

Uppsatsens bidrag: Studien har gett en inblick i hur månadsavgiften påverkar bostadsrätters försäljningspris. Dessutom har åskådliggjorts huruvida marknadens värdering av månadsavgiften ändras vid olika avgiftsnivåer.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:hedonic method regression analysis econometrics price equation the tenant owner flat monthly fee hedonisk metod regressionsanalys ekonometri prisekvation bostadsrätt månadsavgift business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.