Details

”Det är inte så stor skillnad mellan 6- och 7-åringar” : En studie kring hur leken värderas inom förskoleklass och årskurs 1 ”There is no substantial difference between 6-year-old and 7-year-old children” : A study concerning the value of game and playing among pre-school children and those from form 1 of primary school.

by Chandra Larsson, Ronita; Reinevik, Helena

Abstract (Summary)

Syftet med studien är att beskriva hur några förskollärare och grundskollärare värderar leken inom förskoleklassen och årskurs 1. De frågeställningar som studien utgår ifrån är följande: Vad uppfattar dessa pedagoger som det viktiga i leken?  Hur uppfattar dessa pedagoger att leken kan användas som en resurs i lärandesituationer inom förskoleklassen och årskurs 1? samt Hur uppfattar dessa pedagoger att möjligheten till lek förändras i årskurs 1 i förhållande till förskoleklass?

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats enligt fenomenografiskt analyssätt. I studien har sex pedagoger intervjuats, dessa pedagoger har vi valt ut från tre olika skolor, det vill säga en förskollärare och en grundskollärare från respektive skola. Intervjupersonerna är även utvalda utifrån att de har minst tio års yrkeserfarenhet. Av insamlat datamaterial har åtta kategorier utformats.

Resultatet visar att de två verksamheterna, förskoleklass och årskurs 1, värderar leken ganska lika. Det viktiga i leken är framför allt att utveckla den sociala kompetensen Förskollärarna anser att allt lärande kan rymmas i leken, medan grundskollärarna anser att inlärning sker genom den pedagogiska leken och den fria leken är en paus för barnen för att återhämta sig. Fastän de båda yrkeskategorierna är medvetna om att leken ska vara en del även av verksamheten i årskurs 1, så får inte förstaklassarna alltid möjlighet till det.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:playing pre school class primary form 1 learning lek förskoleklass årskurs lärande pedgogical work pedagogiskt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.