Details

Varför avlägger inte fler revisorsexamen?

by Jansson, Linda; Matsson, Maria

Abstract (Summary)
Titel: Varför avlägger inte fler revisorsexamen? Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Linda Jansson Maria Matsson Handledare: Mats Ryding Datum: 2007-12 Syfte: Antalet tentander som skriver provet för revisorsexamen och högre revisorsexamen minskar. Vi vill genom vår undersökning titta närmare på varför inte fler avlägger revisorsexamen samt söka efter de faktorer som vi tror kan påverka individens beslut om att avlägga provet. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och för att öka tillförlitligheten gjorde vi även en kvalitativ undersökning. Vårt empiriska material erhöll vi genom webbenkätundersökningar samt att vi genomförde två intervjuer. Materialet har vi sedan sammanställt och de frågor som är av störst vikt för vårt arbete redovisar vi under empiriavsnittet där vi jämför de olika resultaten med varandra, utifrån detta analyserar vi vad de olika utfallen kan bero på. Resultat & slutsats: Undersökningen visar att majoriteten av de revisorsassistenter som deltagit i vår undersökning har för avsikt att i framtiden avlägga revisorsexamen. Vi tror att de förändringar som håller på och sker inom revisionsbranschen kan påverka revisorsassistenternas beslut i huruvida de ska avlägga revisorsexamen eller inte. Förslag till fortsatt forskning: Att titta närmare på hur utfallet hade blivit om undersökningen genomfördes i flera län eller i Norden. Uppsatsens bidrag: Vi tror att man som revisionsbyrå kan dra nytta av vår undersökning eftersom de får ta del av faktorer som kan påverka individens val i att avlägga revisorsexamen. Nyckelord: webbenkätundersökning, revisorsassistent, revisorsexamen, revisionsbranschen, intervjurespondenter ~ 3 ~
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/04/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.