Details

Värdeskapandeprocesser : För långsiktig överlevnad inom armaturbranschen? Value-making process : For long-term survival in the armature business?

by Mattsson, Janina; Emanuelsson, Sara

Abstract (Summary)

Bakgrund: Kunderna inom armaturbranschen är idag mer involverade och konkurrensen för företagen är mer intensiv. Till följd av nya samarbetsformer har dessutom de enskilda leverantörerna förlorat möjligheten till direkt kontakt med slutkunden eftersom återförsäljare anlitas istället. Jobbet att kommunicera är därför mer krävande och svårhanterligt samtidigt som förutsättningen för leverantörens långsiktiga överlevnad är att de kan nå fram med sitt budskap.

Problemformulering: Vilka värdeskapande samarbetsformer är viktiga för långsiktig överlevnad för armaturleverantörer?

Syfte: Att mäta huruvida olika tillvägagångssätt av samarbetsformer och marknadsföringsstrategier påverkar armaturleverantörernas långsiktiga överlevnad.

Metod: Undersökningen genomförs deduktivt där empirisk data samlas in med hjälp av metodtriangulering där både kvalitativa och kvantitativa metoder används.

Teoretisk referensram: Utifrån teoriområden har författarna tagit fram faktorerna kommunikation, samverkan och mervärde och valt att studera variablerna enkel- och dubbelriktad kommunikation, värdekedja och värdestjärna samt hög- och låginvolverade kunder.

Slutsatser: För att kunna skapa mervärde och långsiktig överlevnad krävs att leverantörerna och slutkunderna möts på samma plan. Idag finns det ingen värdeskapande relation mellan leverantör och återförsäljare och därför kan inte mervärden uppfattas av slutkund.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:cooperating form armature business value making network interaction added consumer samarbetsformer armaturbranschen värdeskapande nätverk interaktion mervärde slutkund studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.