Details

I informationens tjänst : Krav i platsannonser och kompetens hos anställda som publicerar på Internet

by Olsson, Erika; Ingelsberg, Märta

Abstract (Summary)
I uppsatsen presenteras resultatet av en undersökning av platsannonser och de kompetenser som innehas av personerna som anställdes. Syftet var att jämföra hur väl kraven och kvalifikationerna stämde överens. Utgångspunkten var litteratur om arbetsmarknaden och rekrytering. Där framkom det att platsannonser ofta formuleras otydligt och att kraven som ställs ibland är överdrivna. Undersökningen bestod av ett urval platsannonser för yrken där en kombination av IT-kompetens och humanistisk kompetens behövs och där webbpublicering är en arbetsuppgift. Exempel på yrken är informatör och webbredaktör. De som anställts har fyllt i en webbenkät. Innehållet i platsannonserna har analyserats, bedömts och jämförts med enkätsvaren. Kompletterande intervjuer har gjorts med fyra av enkätrespondenterna. Resultatet visade att platsannonserna ofta formuleras otydligt. Enkätrespondenterna var dock mycket kompetenta i fråga om kunskaper, erfarenhet och utbildning och vi menar därför att kraven i platsannonserna inte är överdrivna. Humanistiska kunskaper som exempelvis textredigering och layoutkunskaper efterfrågades i störst utsträckning och enkätrespondenterna hade också dessa kunskaper i hög grad. Html och/eller XHtml är den IT-kunskap som efterfrågas mest och även detta överensstämmer med enkätrespondenternas kunskaper. Undersökningen visade också att en bred kompetens är att föredra framför spetskompetens inom de yrken vi studerat. Nyckelord: Internet, webb, information, kommunikation, rekrytering, tvärvetenskap, IT-kompetens, humanistisk kompetens
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/12/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.