Details

Datorstöd för identifiering av individers kunskap och kompetens inom organisationer

by Edzen, Svante

Abstract (Summary)
Syftet med detta arbete är att underlätta identifiering av personer med relevant kunskap antingen som en källa till information eller för att utföra någon typ av aktivitet. Den övergripande forskningsfrågan är: Vilka faktorer i ett datoriserat informationssystem är viktiga för att förbättra möjligheterna att identifiera personer med relevant kunskap och kompetens? Arbetet tar sin utgångspunkt i Knowledge Management. Detta område handlar om att nyttja resursen kunskap på ett effektivare sätt genom att stödja processer för att skapa, sprida och lagra kunskap inom organisationer. En del av problematiken är att tillgängliggöra individers kunskap för andra individer inom organisationen. Studien har genomförts som en fallstudie vid Luleå tekniska universitet. Den teoretiska referensramen utgår i huvudsak från områdena Knowledge Management, Informationsvetenskap och Data och systemvetenskap. Resultatet av studien är tolv faktorer som kan utgöra ett underlag för utveckling av ett datorstöd för att underlätta identifiering av personer. Sju av dessa faktorer återfinns i både teori och empiri och kan med stor säkerhet anses vara relevanta för utformning av datorbaserade expertsöksystem. Dessa är Informationskällor för identifiering av expertkunskap, Extraherande av expertkunskapsindikatorer, Expertkunskapsmodeller, Frågemekanismer, Matchningsoperationer, Presentation av sökresultat och återkopplande och lärande operationer. I det empiriska materialet har fem nya faktorer kunnat identifieras. Dessa är Förfrågningar, Referenser, Metadata, Språk samt Tillgänglighet och begränsningar. Dessa faktorer återfinns inte i litteraturen och ytterligare studier krävs för generalisering till andra miljöer.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.