Details

Oskäligt hög hyra vid uthyrning av bostadslägenheter till företag? : om återbetalningsregeln i Hyreslagen

by Warvsten, Kerstin

Abstract (Summary)
Det råder idag bostadsbrist på många orter i Sverige. Många personer har inte någon möjlighet att få ett förstahandskontrakt till en bostad utan tvingas hyra en lägenhet i andra hand. De som hyr ut lägenheter i andra hand kräver ofta en hyra som överstiger den hyra som de själva erlägger till fastighetsägaren. För att skydda andrahandshyresgäster mot att bli ekonomiskt utnyttjade finns i Hyreslagen en regel som ger en andrahandshyresgäst möjlighet att hos hyresnämnden ansöka om att denna ska ålägga andrahandsuthyraren att till andrahandshyresgästen betala tillbaka vad denne erlagt utöver vad som är skäligt. På senare år har i Sverige en ny form av uthyrningsföretag (hyresvärdsbolag) etablerat sig. Dessa inriktar sig på att hyra ett större antal bostadslägenheter för att möblera upp och i sin tur hyra ut dem till företag. Melland hyresvärdsbolaget och det hyrande företaget (hyresgästbolag) uppstår ett andrahandsförhållande. Hyresgästbolaget upplåter sedan bostadslägenheten till en i bolaget anställd person. Hyresvärdsbolagen erbjuder också ofta service av varierande omfång. Många gånger överstiger hyran för dessa möblerade lägenheter kraftigt den så kallade bruksvärdeshyran. Jag har i detta arbete behandlat frågan huruvida återbetalningsregeln är tillämplig också när en juridisk person är hyresgäst. Därvid har jag funnit att det inte finns något som hindrar en sådan tillämpning. Efter att ha konstaterat detta har jag framlagt ett par förslag på förbättringar av Hyreslagen samt på hur hyresvärdsbolagen skall gå tillväga för att undvika att hamna i situationer 3 med krav på återbetalning. Min avsikt där har varit att inte försämra de bostadssökandes situation. Nyckelord Keyword andrahandshyra, hyra, hyresgästbolag, hyresvärdsbolag, återbetalning, överhyra 4 Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2003-06-10 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2003/19 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ajp/019/ Titel Title Författare Author Oskäligt hög hyra vid uthyrning av bostadslägenheter till företag? - om återbetalningsregeln i Hyreslagen Exorbitant high rent when subletting apartments to companies? - about hte Refund Rule in th Rent Law Kerstin Warvsten Sammanfattning Abstract In many cities today there is a lack of apartments. Many people find it impossible to get their own contracts for apartments and instead have to accept the option of becoming a sublettée. It is common that people who sublet apartments demand a rent that is higher than they themselves pay to their landlord. A paragraph in the Rent Law protects a sublettée from being economically used in such a case. That paragraph says that a sublettée can apply for help at Hyresnämnden. Hyresnämnden can demand that the subletter pays back what he has unfairly received from the sublettée if it finds the rent exorbitant. Lately new kinds of companies have been established in Sweden. The purpose of these companies is to rent large amounts of apartments, provide them with furniture and then sublet these apartments to other companies that need them for their employees. Some kind of service might also be included in the contract. The rent for such an apartment is usually much higher than the rent for the same apartment without a party between the landlord and the tenant. It has been my ambition in this work to find out whether this Refund Rule is also applicable when the sublettée is a juridical person. It is my opinion that there is nothing that stops a juridical person from having its case tried in Hyresnämnden. However, I have made a few suggestions for making the current law clearer. Besides that, I have pointed out important facts for companies that want to 5 avoid getting into situations which would result in demands for refunds. My intention has been no to worsen the situation for people searching for apartments. Nyckelord Keyword guest-service, refund, rent, sublettée, subletter 6
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:andrahandshyra hyra hyresgästbolag hyresvärdsbolag återbetalning överhyra

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.