Details

Miljömärkta hotell- En studie av Svanmärkta hotells miljövinst

by Nilsdotter, Karin

Abstract (Summary)
1989 beslöt Nordiska ministerrådet att införa en nordisk, enhetlig miljömärkning som fick Svanen som symbol. 1999 var Svanens kriterier för miljömärkning av hotell färdigställda och kunde sättas i bruk. I detta arbete har det undersökts om hotell som är, eller arbetar för att bli Svanmärkta får en större miljövinst än resten av samhället inom tre områden; osorterade sopor, energi samt vatten. Här undersöks också vilka åtgärder dessa hotell genomför samt varför de har valt att Svanmärka sig. En undersökning om Svanen uppfyller de intentioner riksdag och regering hade när de införde SIS Miljömärkning genomförs också med de undersökta hotellen som utgångspunkt. Samt hur miljömärkning i stort är kopplat till vissa delar inom ekologisk modernisering. Nio hotell har undersökts varav tre konferenshotell och sex stadshotell. Flera av dessa hotell Svanmärkte sig för att signalera sitt miljöarbete utåt eller för att marknadsföra sig. Att göra något i ett marknadsföringssyfte tyder på att man tror att det man marknadsför sig för att vara kan leda till större ekonomisk vinst. Detta är en av flera kopplingar mellan miljö och ekonomi. Utifrån de undersökta hotellen observeras att de i medeltal minskat mängden osorterade sopor med cirka 53 %, mängden använd energi med ungefär 22 % samt mängden vatten med runt 7 %. Detta är en större minskning än resten av samhället vad det gäller mängd osorterade sopor samt mängd använd energi. Minskningen av vatten användningen är ungefär lika stor som i resten av samhället. En tolkning av detta är att Svanen, då det gäller hotell, har lyckats relativt väl med att uppfylla den del av regeringens mål som innebär att varor och tjänster som är Svanmärkta ska vara bättre ur miljösynpunkt än andra jämförbara produkter eller tjänster. Dessutom har Svanmärkta varor ökat i popularitet vilket uppfyller en annan del av målet som innebär en stimulering av användning av miljöanpassade varor. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:miljömärkning hotell svanmärkning ekologisk modernisering

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.