Details

Tvåvägskommunikation ger fler revisorsuppdrag : -En studie om effekterna av slopad revisionsplikt

by Karin, Fahlèn; Malin, Töyrä

Abstract (Summary)

Sammanfattning

 

Ämnet vi kommer att studera är hur den nära förestående upphävningen av revisionsplikten för små aktiebolag kommer att påverka användandet av revision. Hur kommer de berörda företagen att reagera när revision blir frivilligt, vad kommer att vara avgörande i beslutet mellan att behålla eller sluta med revision? I första hand kommer vi att studera varför aktiebolagen antingen väljer att sluta eller fortsätta med revision, finns det något utom intressenters krav som påverkar detta? Kan tryggheten revisionen ger, rådgivningen eller relationen ha någon betydelse i sammanhanget? Baserat på det vi kommer fram till hoppas vi kunna utläsa vilken typ av tjänster aktiebolagen kommer att efterfråga av revisionsbyråerna i framtiden, detta visar hur revisionsbyråerna kommer att måsta anpassa sitt utbud efter upphörandet av revisionsplikten.

 

Lagförslaget om slopad revisionsplikt för små aktiebolag antas försiktigt räknat innebära en besparing på 5,8 miljarder kronor för aktiebolagen, besparingen finns framför allt i att företagen nu skall kunna välja vilka revisionstjänster de behöver. Dessa 5,8 miljarder är en direkt förlust för revisionsbyråerna. För att revisionsbyråerna ska kunna behålla sina kunder och minska eventuella förluster är det viktigt att i tid anpassa sitt utbud efter vad aktiebolagen kommer att efterfråga. Revisionsbyråerna har tidigare haft en lagtvingad kundgrupp, nu måste de istället på ett nytt sätt konkurrera på marknaden och locka kunderna att stanna.

 

De som i och med förslaget får slopad revisionsplikt är små aktiebolag med 1-50 anställda, dessa aktiebolag utgår 96 % av alla aktiebolag i Sverige. Av dessa är den största delen aktiebolag med 1-10 anställda vilket gör det intressant att välja den gruppen att studera. Det är inte lika självklart att dessa små aktiebolag med 1-10 anställda förhåller sig lika till revisionsplikten som de större bolagen. Vår studie är kvalitativ och vi har valt att intervjua åtta företagsledare. De teorier vi använt oss av är agentteorin, beslutsprocessen, adoptionsprocessen, tjänsteutveckling, relationsteori, etik, kommunikationsteori och intressentteorin.

 

De anledningar aktiebolagen i vår studie uppger som påverkar valet av revision är många. Den upplevda nyttan påverkar valet om revision. Upplever aktiebolagen ingen nytta med revisionen fortsätter de inte med den. Det gäller för revisionsbyråerna att tydligt kunna visa vilken nytta och vilka fördelar deras arbete för med sig för aktiebolagen. Affärsrelationen mellan aktiebolaget och revisorn påverkar valet av revision, upplevs ingen relation från aktiebolagets håll väljer de inte heller att fortsätta med revision. För att relationen skall bli så bra som möjligt måste revisionsbyråerna jobba på en förbättrad kommunikation med aktiebolagen, denna kommunikation kan förbättras genom att mer initiativ till kontakt tas av revisionsbyråerna. Revisionsarvodena påverkar i vår studie inte direkt valet om revision. De eventuella insparade revisionsarvodena kommer enligt företagarna istället att spenderas på andra typer av ekonomisk rådgivning och hjälp, möjligheterna finns för revisionsbyråerna att behålla dessa kunder och intäkter genom att utveckla tjänster aktiebolagen är villiga att betala för. Bankerna påverkar valet om revision. Majoriteten av de tillfrågade aktiebolagen tycker att bankerna är den viktigaste intressentgruppen för den egna verksamheten. De tjänster aktiebolagen efterfrågar av revisionsbyråerna idag är en mer personlig kommunikation, bättre förklarande information om siffror, fördjupade konsultativa tjänster, en mer involverad revisor samt en revisionstjänst anpassad efter bankernas krav vid kreditgivning. Eftersom aktiebolagen med 1-10 anställda utgör en så stor del av alla aktiebolag i Sverige är det förödande för revisionsbyråerna att inte i tid anpassa sitt utbud och lyssna på vad som efterfrågas för framtiden.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:revisorer revision kommunikation revisionsplikt business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.