Details

The fundamental theorem of calculus :a case study into the didactic transposition of proof

by Klisinska, Anna, PhD

Abstract (Summary)
Relationen mellan den akademiska matematiken, så som den praktiseras av forskare vid universiteten, och matematiken i klassrum (så som den praktiseras i grundskola och gymnasium samt på grundläggande högskolenivå) är en grundläggande fråga inom matematikdidaktiken. Föreliggande studie har som fokus hur denna relation betraktas, dels från ett matematikdidaktisk perspektiv, dels från forskande matematikers perspektive, med ett särskilt fokus på bevis. Analysens huvudsats och dess bevis kommer här att tjäna som ett exempel. Det matematiska innehållet i satserna som förbinds med detta namn varierar. En konsekvens härav är att bevisen är olika. Formuleringarna av de olika varianterna av analysens huvudsats kan bara förstås i sitt historiska och i sitt utbildnings sammanhang. Studien utgörs av en historisk redogörelse för utvecklingen av analysens huvudsats och dess bevis, inklusive dess plats i läroböcker. Intervjuer med forskande matematiker inom olika delar av matematiken ger en bild av vilken betydelse och relevans de tillskriver huvudsatsen. Resultaten från den historiska redogörelsen och från erhållna empiriska data om deltagarnas uppfattningar diskuteras utifrån teorin om didaktisk transposition.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-86233-46-4

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.