Details

Va´då finanskris? : En studie om konsumentbeteenden

by Morén, Camilla; Dahlbäck, Lina

Abstract (Summary)

 

Titel:                           Va´då finanskris?

 

En studie om konsumentbeteenden.

 

Problemformulering: Hur påverkas konsumenterna av finanskrisen vad gäller inköp av dagligvaror och sällanköpsvaror?

 

Syfte: Vårt huvudsyfte är att studera hur konsumenternas konsumtion har förändrats i form av bättre planering, prismedvetenhet och eventuella utgiftsminskningar på grund av finanskrisen och den rådande lågkonjunkturen.

 

Metod: Vi har valt att göra en studie utifrån konsumenternas perspektiv då vi vill få en bred bild av hur konsumenterna upplever sig påverkas av finanskrisen. Detta ledde till att vi genomförde en kvantitativ studie genom att dela ut enkäter till 400 personer utanför Ica Maxi respektive Coop Forum. I studien har vi haft ett positivistiskt förhållningssätt då vi objektivt har bearbetat respondenternas svar. Vi har tillämpat den deduktiva ansatsen eftersom vi utgår från en redan befintlig teori och utifrån den bildar en hypotes för att sedan se ifall den ska förkastas eller ej.

 

Teori: Vi har koncentrerat oss på teorier som berör konsumentbeteende på ett eller annat sätt. Inom detta område finns det många olika teorier och vi har valt ut dem vi ansett varit mest relevanta. Vi har bland annat använt oss av teorier om köpbeslutsprocessen, marknadsföring, kreditkortsanvändning samt varumärken för att nämna några.

 

Slutsats: I studien har vi kunnat se att många konsumenter har påverkats ekonomiskt av finanskrisen. Vi har även kunnat se att vissa konsumenter minskat på sina impulsköp vilket betyder att de förbättrat sin planering av inköp. Trots finanskris prioriterar de flesta kvalité över pris när det gäller inköp av dagligvaror och sällanköpsvaror.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:finanskris konsumentbeteenden business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.