Details

Läkemedelsrelaterade felbehandlingar- en litteraturstudie

by Fjällman, Lisen; Grund, Maria

Abstract (Summary)
Urval 1 Titel Urval 2 Abstract + Fulltext 62 17 8 Inkluderade artilar - Mayo, A.M., & Duncan, D. - Handler, S.M., Nace, D.A., Studenski, S.A., & Fridsma, D.B. - Tang, F-I., Sheu, S-J., Yu, S., Wei., I-L., & Chen, C-H. Pubmed 070904 Pubmed 070906 Pubmed 070906 drug administration/ nursing AND errors drug errors AND nursing Drug administration AND medication safety Manuell sökning från referenslistor och relaterade länkar. ?5 år Humans. Språk: engelska, svenska, norska. Abstract. Nursing journals. ?5 år Humans. Språk: engelska, svenska, norska. Nursing journals. Abstract. ?5 år Humans. Abstract. Språk: engelska, svenska, norska. Nursing journals. 118 6 5 198 20 1 125 21 2 - Balas, M.C., Scott, L.D., & Rogers, A.E. - Maricle, K., Whitehead, L., & Rhodes, M. - Ulanimo, V.M., O´Leary- Kelley, C., & Connolly, P. M. - Stetina, P., Groves, M., & Pafford, L. - Barker, K.N., Flynn, E.A., Pepper, G.A., Bates, D.W. , & Mikeal, R. L. - Lisby, M., Nielsen, L.P., & Mainz, J. Analys Vi har inspirerats av Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats. Innehållsanalys innebär att texten systematiskt klassificeras. Detta för att möjliggöra identifiering av mönster och kategorier i texten (Forsberg & Wengström, 2003, s.146-147). Artiklarnas resultat som svarade mot vårt syfte delades in i meningsenheter som sedan kondenserades. Den kondenserade texten kategoriserades genom att text med liknande innehåll slogs ihop till underkategorier och kategorier. Exempel på hur Vi har analyserat innehållet i texten visas i tabell 2. Tabell 2. Exempel på förfarande vid innehållsanalys. Meningsenhet engelska Approximately 33% of the actual medication errors were because of late administration with many of the participants expressing that high patient acuity and haevy workloads hindered their ability to administer medications in a timely fashion. Also, it was common for nurses to describe interruptions and distractions when preparing medications. For example, one nurse stated that “I was interrupted by the charge RN twice, the thelephone was ringing and I had to answer it (and) a circulating nurse needed my help, all while I was trying to calculate a pediatric dose of liquid acetaminophen Meningsenhet översatt till Svenska Ungefär 33% av de aktuella läkemedelsrelaterade felbehandlingarna berodde på sen administration, som många av deltagarna uttrycker att hög patienttäthet och hög arbetsbelastning hindrar deras förmåga att administrera läkemedel i rätt tid. Alltså, det var vanligt att sjuksköterskorna beskrev att de blev avbrutna och distraherade när de förberedde läkemedel. Till exempel en sjuksköterska berättade att ”Jag blev avbruten av avdelningschefen två gånger, telefonen ringde och jag ansvarade för den samtidigt som en annan sjuksköterska behövde min hjälp, allt detta medan jag försökte räkna ut en dos av acetaminophen till en pediatrisk patient”. Kondenserad meningsenhet Orsaker till läkemedelsrelaterade felbehandlingar kan vara hög arbetsbelastning Distraktion är en orsak som kan leda till läkemedelsrelaterade felbehandlingar Underkategori Hög arbetsbelastning Kategori Arbetsmiljörelaterade faktorer Distraktion vid läkemedelshantering Arbetsmiljörelaterade faktorer Wrong administration technique only included injections. Of the 24 injections observed in our study, five errors were detected. Fel administrationsteknik inkluderade endast injektioner. Av de 24 observerade injektionerna i studien var fem felaktiga. Felaktig injektionsteknik är ett administrationsfel som förekommer. Felaktig administration Fel inträffar under läkemedelshanteringens alla stadier. 7
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/20/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.