Details

Caracterització estructural i sismotectònica de la litosfera en el domini Pirenaico-Cantàbric a partir de mètodes de sísmica activa i passiva.

by Ruiz Fernàndez, Mario

Abstract (Summary)
RESUM: La tesi sha estructurat en dos grans blocs, el primer dedicat a la caracterització sismotectònica del sector occidental de los Pirineus mitjançant mètodes de sísmica passiva, i el segon focalitzat a la caracterització estructural del sector central i oriental del marge continental Nord-Ibèric emprant mètodes de sísmica activa. A la primera part shan abordat diferents aspectes com són els estudis estadístics de la sismicitat, la relocalització hipocentral mitjançant dobles diferències i lobtenció de famílies devents mitjançant tècniques de correlació creuada, que han permès millorar significativament el coneixement sismotectònic de la zona estudiada. Els resultats a nivell regional posen de manifest la importància de la sismicitat E-O de Pirineus i revelen la seva continuïtat a cap a loest a través de la falla de Leiza, fins a la falla dHendaya. La Falla de Leiza apareix com una estructura a nivell cortical amb la sismicitat distribuïda des de la superfície fins als 30 km de fondària, aprofundint-se cap al nord. La Falla de Pamplona es revela com un accident a escala crustal, amb la sismicitat distribuïda, en seu sector central, entre 0 i 20 km de profunditat. A nivell local, les rèpliques del terratrèmol de magnitud 4.1, que va tenir lloc lany 2002 a uns 5 km de la falla de Pamplona, se han relacionat amb el sector meridional de lencavalcament dAralar. Les dades obtingudes per les xarxes temporals desplegades a la zona de lembasament dItoiz permeten interpretar les sèries sísmiques que van tenir lloc en esta regió com un cas de resposta ràpida disparada per linici de posta en carrega de lembassament. La majoria de mecanismes focals obtinguts en aquest estudi mostren un predomini de les solucions de falla normal, amb diferents graus de component de cisalla, fet característic de la sismicitat dels Pirineus Occidentals. Els resultats obtinguts de la interpretació per mètodes directes dels perfils de gran angle del marge Cantàbric posen de manifest la gran complexitat estructural del nord de la península ibèrica, producte de letapa extensional Mesòzoica i la convergència Alpina. El pre-processat de les dades, incloent-hi un filtrat F-K i de Coherència Lateral, ha permès millorar notablement els registres i correlacionar fases sísmiques a distàncies superiors. La interpretació conjunta de les dades dels OBS i les estacions de terra dels perfils N-S permeten acotar amb continuïtat lestructura dindentació de lescorça del Golf de Biscaia entre lescorça Ibérica, produint la subducció cap al nord de lescorça mitja i inferior Ibèrica. Larrel crustal apareix més desenvolupada al sector oriental de la conca Basco-Cantàbrica i la Serralada Cantàbrica, i té una menor potència al sector central i occidental de la Conca Basco-Cantàbrica. Les variacions despessor cortical shan relacionat amb un major o menor grau dindentació. Al sector oriental de la zona destudi lestructura cortical mostra característiques descorça continental aprimada, on és possible diferenciar clarament els nivells descorça superior, mitja i inferior. Sobserva un important aprimament cortical cap al sector nord-occidental de la zona destudi on, a mesura que es penetra al sector central del Golf de Biscaia, les característiques descorça continental sesvaeixen. El fet de que no sobservin anomalies magnètiques de caràcter oceànic a linterior de la zona destudi i que a la sísmica multicanal apareguin gran quantitat destructures característiques de processos extensionals continentals, són indicadors clars de que lescorça daquest sector és de tipus transició continent-oceà i que no sha arribat a mostrejar escorça oceànica.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Díaz Cusí, Jordi; Sàbat Montserrat, Francesc; Gallart Muset , Josep

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:geodinàmica i geofísica

ISBN:

Date of Publication:03/30/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.