Details

Síntesi i caracterització estructural de complexos dAg(I) amb lligands de tipus tiourea o tioarida. Estudi de fonts dinformació electrónica especialitzades en química

by López Borrull, Alexandre

Abstract (Summary)
Aquesta tesi doctoral, de caràcter interdisciplinari, està dividida en dues parts. En la primera, de química experimental, shan dut a terme estudis de complexació de Ag(I) amb lligands de tipus tiourea o tioamida, els quals, juntament amb la capacitat del catió per a adoptar diferents geometries de coordinació, poden donar lloc a complexos amb una variada gama destequiometries i tipus estructurals. En el nostre cas, shan obtingut diferents complexos amb els lligands etilentiourea, tetrametiltiourea i piridin-2-tiona, tots ells caracteritzats mitjançant IR, RMN i anàlisi elemental. Cinc casos shan pogut caracteritzar estructuralment per difracció de raigs X: a) [Ag(etu)2](ClO4), complex catiònic mononuclear discret on sestableix tot un seguit dinteraccions denllaços dhidrogen interiònics que acaben formant un reticle supramolecular tridimensional; b) [Ag2(etu)6](ClO4)2 , complex catiònic dinuclear, que via enllaços dhidrogen N-H···O-Cl i N-H···S dóna lloc a una estructura supramolecular bidimensional en forma de capes; c)[Ag(tmtu)(ClO4)]n , complex neutre format per cadenes polimèriques lineals Ag-S-Ag-S- i anions ClO4- monodentats que sagrupen mitjançant interaccions secundàries Ag···S en forma de cadenes dobles monodimensionals; d) [Ag(tmtu)3](ClO4), complex catiònic mononuclear discret amb un entorn de coordinació AgS3 pla; e) [{Ag(P2T)2}(ClO4)(H2O)1/2]n , complex catiònic format per cadenes infinites de tetràedres [Ag(SR)4], on també sestableix una extensa xarxa denllaços dhidrogen amb els anions ClO4- i les molècules dH2O, de manera que en resulta una estructura supramolecular bidimensional en forma de capes. Sha proposat un senzill mètode qualitatiu, mitjançant el qual lestereoquímica trobada experimentalment en un determinat complex que conté lligands tioamida pont, mesurada quantitativament a partir dels angles tilt i twist definits, pot relacionar-se amb un dels quatre modes denllaç per pont de sofre descrits. Daltra banda, sha dut a terme una comparació estructural entre els tiolats metàl·lics coneguts de Zn i/o Cd i els agregats metàl·lics presents a les metal·lotioneïnes, tot concloent-se que no shan pogut sintetitzar fins ara complexos que es puguin considerar com a bons models estructurals dels agregats metàl·lics M3(S-Cys)9 i M4(S-Cys)11 dels dominis b i a de les MTs. Aquest estudi ha permès constatar que lestereoquímica que adopten aquests agregats in vivo depèn, no solament de la seva naturalesa química i composició, sinó que esdevé especialment condicionada per lestructura secundària de les cadenes peptídiques. Així mateix, sha realitzat un estudi comparatiu entre els tiolats metàl·lics de CuI i AgI per a avaluar si la substitució isomòrfica del primer pel segon en els estudis de MTs pot considerar-se prou idònia. Les conclusions assolides apunten a què lesmentada substitució no està prou justificada, atès que sha pogut comprovar que no necessàriament dóna lloc a complexos isoestructurals. En la segona part del treball, dins làmbit de la Documentació Química, sha estudiat levolució de les fonts dinformació química com a conseqüència de la implantació dInternet. Shan considerat les tres grans fonts actuals de tipus electrònic: a) revistes en línia, on sha conclòs que Internet ha significat un canvi dràstic en la forma daccés i difusió, amb capacitats cada cop més grans i millorades respecte a la versió en paper, tot i que encara sen poden oferir de noves i més útils per als usuaris; b) cercadors dInternet, principalment directoris i motors de cerca, tant generals com especialitzats en química, per als quals shan establert uns paràmetres davaluació i comparació; sha fet palès que els actualment existents presenten certes mancances o no incorporen eines molt més específiques de química com ara la indexació per substància, per la qual cosa sha proposat un model de directori òptim per a químics; i c) bases de dades, tant moleculars com documentals, a partir de les quals i mitjançant uns paràmetres específics davaluació, sha constatat que les de tipus molecular, a diferència de les documentals, ofereixen moltes més eines de cerca específicament químiques.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Fuentes Pujol, M. Eulàlia; Solà Casadevall, Joan

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:403 departament de quimica

ISBN:

Date of Publication:07/24/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.