Details

Síntesi i estructura de lligands hexaazamacrocíclics i dels seus complexos de Zn. Estudis de catàlisi i de fenòmens de reconeixement molecular amb substrats aniònics

by Anda Bataller, Ma Carmen

Abstract (Summary)
RESUM Es realitza una breu introducció a la Química Supramolecular, la qual estudia les estructures i funcions de les associacions que resulten de la unió despècies moleculars a través denllaços intermoleculars, no covalents. El reconeixement molecular, reactivitat i transport són les funcions bàsiques de les espècies supramoleculars. El present treball tracta de la química supramolecular danions i del potential efecte catalític de complexos de Zinc amb lligands hexaazamacrocilics en reaccions de hidròlisis desters de fosfat. Els lligands descrits en aquest treball són lligands macrocíclics hexadentats formats per amines secundàries o terciàries enllaçades a cadenes alquíliques de dos o tres àtoms de carbonis formant dos braços, que estan unides per un espaiador, El conjunt de lligands que sestudien permeten estudiar els diferents factors, geomètrics, electrònics i estèrics que controlen els fenòmens de reconeixement molecular. El treball descriu en detall els procediments de síntesi i la caracterització daquest conjunt de lligands. Sha realitzat un estudi sistemàtic dels diferents factors que afecten als fenòmens de reconeixement molecular entre lligands macrocíclics (L), descrits anteriorment i substrats aniònics (S): fosfats, polifosfats i dicarboxilats. Els estudis shan realitzat tant en dissolució aquosa, a partir de mesures potenciomètriques, com en estat sòlid per difracció de Raig-X a partir de la obtenció de les estructures cristallines dels complexos. La força de lenllaç en els complexos ternaris H:L:S es racionalitza en termes denllaç per pont dhidrogen, interaccions electrostàtiques i interaccions per ?-Stacking. Així mateix es racionalitza la importància de les dimensions i forma de la cavitat en el grau dinteracció. Actualment hi ha un gran interès en lestudi del paper que juguen els ions metàllics en el centre actiu dels metalloenzims hidrolítics tal com la carboxipeptidasa, que catalitza la hidròlisi daminoàcids C-terminals de substrats polipeptídics, lanhidrasa carbònica, que catalitza la reacció dhidratació del CO2 per donar hidrogencarbonat, la fosfatasa alcalina, que actua catalitzant la hidròlisi no específica de monoesters de fosfats a pH alcalí. El Zn(II) és un metall que es troba sovint formant part dels centres actius dels metalloenzims i és el segon element de transició més abundant en els organismes vius. Per aquest motiu són útils els models sintètics que puguin actuar com a mimetitzadors de reaccions bioinorgàniques en les que els metalloenzims juguen un paper com a catalitzadors. Els models sintètics són complexos de metalls de transició formats per un lligand o lligands en el seu entorn de coordinació més immediat que tinguin efectes electrònics i estèrics els més similar possible als que es produeixen en el centre actiu dels enzims. Donat la importància dels complexos de Zn(II) com a models biomimètics de metalloenzims hidrolítics, shan sintetitzat i caracteritzat complexos dinuclears de Zn(II) amb lligands hexaazamacrocíclics descrits anteriorment. Sha realitzat un estudi de la seva activitat catalítica en la hidròlisi dun ester activat, lacetat de p-nitrofenil, un substrat característic que sutilitza per analitzar lactivitat catalítica dels models biomimètics.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Llobet Dalmases, Antoni; Salvadó Martín, Victòria

School:Universitat de Girona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:q química

ISBN:

Date of Publication:12/21/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.