Details

Síntesi estereoselectiva de nucleòsids bicíclics i ramificats

by Molas Porqueras, Maria Pineda

Abstract (Summary)
RESUM Les infeccions dorigen víric constitueixen actualment una causa molt important de malaltia i de mortalitat en tot el mon. Des de finals del segle XIX la vacunació ha constituït la primera resposta terepèutica eficaç contra la patogènesi viral, havent repotat nombrosos èxits en el tractament de diverses malalties. Actualment però, aquesta aproximació immunoterapèutica es veu limitada, fet que ha propiciat el desenvolupament de nous fàrmacs dorigen sintètic per a tractar aquest tipus de malalties. En aquest sentit, els anàlegs de nucleòsids ocupen un lloc preponderant en la llista de molècules aprovades per a ser utilitzades en clínica humana. En concret, aquests productes sempren en el tractament de malaties com la SIDA i en diferents tipus de càncers i tumors. Els nucleòsids bicíclics tenen mobilitat conformacional restringida, i han estat àmpliament utilitzats en la síntesi de nous oligonucleòtids. En aquesta Tesi Doctoral sha desenvolupat una estratègia de síntesi de nous nucleòsids bicíclics, emprant la glucosa com a producte de partida. Lestratègia sintètica emprada transcorre a través dun sulfit cíclic que condueix eficaçment a lobtenció del biciclocarbohidrat mitjançant un tractament en medi bàsic. Lacoblament del carbohidrat bicíclic amb les diferents bases nitrogenades sha portat a terme emprant les condicions de Niedballa i Vorbrüggen, obtenint-se eficaçment els nucleòsids bicíclics anàlegs del ddC i del ddA després duna sèrie de transformacions sintètiques convencionals. Lestudi conformacional dels compostos obtinguts sha realitzat emprant diferents tècniques experimentals i programes de càlcul. Els compostos preparats no han mostrat activitat inhibitòria contra els virus HIV i HBV en els assajos realitzats in vitro. Alguns nucleòsids que incorporen ramificacions en diferents posicions de lanell de carbohirat han resultat ser eficaços contra diferents virus i bacteris. En aquest sentit, hem realitzat la síntesi de nous nucleòsids ramificats en posició anomèrica emprant el glicidol o el manitol com a productes de partida. Letapa clau daquesta síntesi consisteix en lobtenció de la unitat de tetrahidrofurà mitjançant una reacció de ciclació dun alquenpoliol induïda per electròfils de iode. Aquest compost sha transformat en un exoglical mitjançant un tractament en medi bàsic. Lactivació del glical exocíclic amb un reactiu electròfil de iode o fluor seguida de latac nucleòfil duna base nitrogenada ha permès dobtenir eficaçment l1-fluorometil i l1-iodometilnucleòsid dinterés. Els 2,3-didesoxinucleòsids solen ser inestables front a la ruptura hidrolítica de lenllaç glicosídic. Per tal de solventar aquesta deficiència sha desenvolupat la síntesi dels isonucleòsids, en els quals la base nitrogenada està ancorada als carbonis 2 o 3, mentres que es manté la relació cis amb el grup hidroximetil. Tenint en compte aquests antecedents, sha realitzat la síntesi de nous 2-isonucleòsids ramificats en la posició 2. Lobtenció daquests compostos sha plantejat a partir de lactivació dun doble enllaç exocíclic amb un reactiu electròfil i posterior atac nucleòfil duna base nitrogenada. Lanell de tetrahidrofurà sha preparat mitjançant una reacció de ciclació radicalària reductiva a partir dun propargiltioéter o bé duna propargilsulfona.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Castillón Miranda, Sergio; Matheu Malpartida, María Isabeñ

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química analítica i orgànica

ISBN:

Date of Publication:07/17/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.