Details

Relació entre Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut i els usuaris de Programes dExercici Físic Comunitari per a Gent Gran de Catalunya

by Fortuño Godes, Jesús

Abstract (Summary)
RESUM: Fonament. El concepte Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS) dóna informació addicional a les mesures funcionals dels usuaris de programes dexercici físic per a gent gran. Sovintegen els estudis poblacionals que incorporen aquesta mesura perquè les dades són estables i amb poca variació estadística en el temps, el que permet una correcta fonamentació metodològica i teòrica. Objectius. 1. Conèixer la QVRS dels usuaris dels Programes dExercici Físic Comunitaris de Gent Gran de Catalunya (PEFCGGCs), i la relació amb la gent gran de Catalunya. 2. Conèixer la QVRS dels usuaris dels PEFCGGCs, respecte els que practiquen a laire lliure. 3. Conèixer les característiques socials i demogràfiques relacionades amb la QVRS dels usuaris dels PEFCGGCs. 4. Conèixer les característiques socials i demogràfiques dels subjectes analitzats. Mètode. Sha tingut com referència la mostra de la població de lEnquesta de Salut de Catalunya de 2002 (ESCA02) major de 60 anys, els usuaris que practiquen en PEFCGGCs i els majors de 60 anys que ho fan a laire lliure. Sha utilitzat una mostra de 2.428 enquestats, mitjançant mostreig intencional. La mesura de QVRS sha efectuat mitjançant lEuroQol EQ-5D. Shan calculat Descriptius, t-Student, ? Quadrat, ANOVA i Coeficient de correlació. Resultats. 1. Els que practiquen exercici físic en els PEFCGGCs presenten unes valoracions superiors a la gent gran sedentària de lESCA02. 2. La QVRS és diferent en els usuaris que practiquen activitat física a laire lliure i els institucionalitzts respecte els de la resta dusuaris dels PEFCGGCs. 3. Els usuaris dels PEFCGGCs que mostren menor puntuació amb lEQ-5D són les persones més grans, les dones, les que estan soles, les que tenen un nivell formatiu i econòmic menor i els que viuen en poblacions més grans. 4. Són els practicants a laire lliure els més joves. Els institucionalitzats, mostren una major edat. Les dones tendeixen a practicar en els PEFCGGCs, i els homes prefereixen la petanca. Els homes tenen un itinerari esportiu més dilatat.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Segura Bernal, Jordi; Guerra Balic, Myriam

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb ciències de l activitat física i esport

ISBN:

Date of Publication:06/30/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.