Details

Ordinlärning i främmande språk : en studie av några läromedel i franska för högstadiet

by Jonsson, Camilla

Abstract (Summary)
Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka ordinlärning i franska för årskurserna 7-9. Då jag själv har fått lägga ner mycket tid på ordinlärning i mina franskstudier har jag kommit att ställa mig frågan hur man arbetar med ordutlärning i nybörjarundervisningen på högstadiet. Eftersom orden är språkets grundstenar anser jag att det är oerhört viktigt att som lärare besitta kunskap om hur man på ett systematiskt sätt hjälper eleverna att bygga upp sitt ordförråd. I litteraturgenomgången hade jag för avsikt att ge en teoretisk bakgrund till min undersökning. Jag tog min utgångspunkt i språkinlärning i största allmänhet för att så småningom inrikta mig mer specifikt mot ordinlärning. I undersökningsdelen var målet att studera hur man bearbetar ord i ett antal läromedel i franska för årskurserna 7-9. Jag avsåg även att ta reda på om det fanns skillnader mellan böckerna i denna fråga. Resultatet av undersökningen visar att de läromedel jag har granskat bearbetar ordkunskapsuppbyggnad på olika sätt genom att olika typer av övningar och arbetssätt prioriteras. Nyckelord Keyword Språkinlärning, ordinlärning, franska, läromedel 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND……………………………………………………………....s.5 2. SYFTE/PROBLEMFORMULERING…………………………….…….s.6 3. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE………………………..….s.7 3.1. Metod……………………………………………………………...s.7 3.2. Material…………………………………………….………….….s.7 4. LITTERATURGENOMGÅNG……………………………………….…s.8 4.1. Teorier om språkinlärning………………………………………...s.8 4.1.1. Behaviorismen……………………………………………………….s.8-9 4.1.2. Nativismen…………………………………………………………..s.9-10 4.1.3. Kognitiva teorier…………………………………………………..s.10-11 4.1.4. Övrig forskning……………………………………………………….s.11 4.1.4.1.S. Pit Corder……………………………………………..s.11-12 4.1.4.2.Stephen D. Krashen……………………………………...s.12-14 4.2. Faktorer som har betydelse för språkinlärning…………….…..s.14 4.2.1 Ålder……………………………………………………………….s.14-15 4.2.2 Personlighet……………………………………………………….s.15-16 4.2.3. Förmåga…………………………………………………………...s.17-18 4.2.4. Motivation…………………………………………………………s.18-19 4.2.5. Attityder………………………………………………………….…...s.19 4.2.6. Skolmiljön…………………………………………………………….s.20 4.3. Ordinlärning……………………………………………………...s.20 4.3.1. Allmänt om ordinlärning…………………………………………s.20-21 4.3.2. Kommunikationsstategier……………………………………….…...s.21 4.3.3. Inlärningsstrategier……………………………………………….s.21-22 4.3.4. Ordböckernas betydelse……………………………………………...s.22 4.3.5. Hur ordinlärning går till……………………………………………..s.23 4.3.5.1.Minnets betydelse………………………………………..s.23-24 4.3.5.2.Inkodning, lagring, framplockning………………………s.24-25 4.3.5.3.Passivt och aktivt ordförråd…………………………….…...s.25 4.3.5.4.De sju intelligenserna……………………………………s.25-26 4.4. Förkunskapernas betydelse vid ordinlärning………………s.26-27 3 5. RESULTAT AV UNDERSÖKNING…………………………………...s.28 5.1. Chouette………………………………………………………….………….s.28 5.1.1. Chouette 1…………………………………………………………. s.28-29 5.1.2. Chouette 2…………………………………………………………..s.30-31 5.1.3. Chouette 3…………………………………………………………. s.31-32 5.2. Formule F…………………………………………………….…...s.32 5.2.1. Formule F 1………………………………………………………..s.33-34 5.2.2. Formule F 2………………………………………………………..s.34-35 5.2.3. Formule F 3………………………………………………………..s.35-37 5.3. Voilà……………………………………………………………….s.37 5.3.1. Voilà 1……………………………………………………………..s.37-38 5.3.2. Voilà 2……………………………………………………………..s.38-39 5.3.3. Voilà 3……………………………………………………………..s.39-40 6. DISKUSSION………………………………………………………...s.41-43
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:språkinlärning ordinlärning franska läromedel

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.