Details

L'educació en la ciutadania global. Estudi sobre els fonaments ideològics, el desenvolupament històric, la dimensió internacional i els valors i pràctiques de l'escoltisme mundial. Global Citizenship Education: A study of the ideological foundation, historical development, international dimension, and values and practices of World Scouting.

by Vallory i Subirà, Eduard

Abstract (Summary)
Tradicionalment, sha assumit que nacionalisme i cosmopolitisme eren tendències contraposades, i que el reforç de la identitat nacional debilita el sentit de pertinença global, i a la inversa. Lanàlisi del cas de lescoltisme mundial, però, contradiu aquesta assumpció: es tracta dun moviment no-governamental que té com a objectiu leducació en la ciutadania, present a 165 països dels cinc continents i que aplega prop de 30 milions dinfants i joves. Des que es va formalitzar com a organització mundial el 1920, ha mantingut la seva acció educativa combinant larrelament local, la identitat nacional i el sentit de pertinença global des de la convivència en la diversitat. Tots els estudis precedents shavien centrat en casos nacionals, però mai abans shavia analitzat lescoltisme mundial en conjunt: la seva consistència històrica i ideològica, la quantificació de la seva dimensió mundial des de 1920, la coherència de les seves pràctiques i la capacitat de la seva acció de generador canvi social. Tradicionalmente, se ha asumido que nacionalismo y cosmopolitismo eran tendencias contrapuestas, y que el refuerzo de la identidad nacional debilita el sentido de pertenencia global, y viceversa. Pero el análisis del caso del escultismo mundial contradice esta asunción: se trata de un movimiento no-gubernamental que tiene como objetivo la educación en la ciudadanía, presente en 165 países de los cinco continentes y que agrupa cerca de 30 millones de jóvenes. Desde que se formalizó como organización mundial en 1920, ha mantenido su acción educativa combinando el arraigo local, la identidad nacional y el sentido de pertenencia global desde la convivencia en la diversidad. Todos los estudios precedentes se habían centrado en casos nacionales, pero nunca antes se había analizado el escultismo mundial en conjunto: su consistencia histórica e ideológica, la cuantificación de su dimensión mundial desde 1920, la coherencia de sus prácticas y la capacidad de su acción de generar cambio social.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Requejo Coll, Ferran; Tubella i Casadevall, Imma

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències polítiques i socials

ISBN:

Date of Publication:12/21/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.