Details

Förväntningar på en flerdimensionell styrmodell :införandet av balanserad styrning inom en kommunal nämnd/förvaltning

by Nilsson, Kent

Abstract (Summary)
Huvudsyftet med studien var att beskriva och jämföra aktörers förväntningar på en flerdimensionell styrmodell som införs inom en kommunal nämnd/förvaltning. I studien intervjuades två politiker, fem tjänstemän och fyra verksamhetsnära personer. Två forskningsfrågor ställdes: (1) Vilka förväntningar har aktörer på en flerdimensionell styrmodell som införs inom en kommunal nämnd/förvaltning? (2) Vilka skillnader och likheter föreligger mellan olika aktörsgrupper med hänsyn till deras förväntningar på en flerdimensionell styrmodell som införs inom en kommunal nämnd/förvaltning? De tre aktörsgrupper som användes i studien var "politiker", "tjänstemän" och "verksamhetsnära personer". För att besvara forskningsfrågorna gjordes tolkningar, analyser och jämförelser mellan aktörernas och aktörsgruppernas förväntningar på tillämpningen av den flerdimensionella styrmodellen, förväntningar på effekter av att tillämpa den flerdimensionella styrmodellen samt övriga förväntningar på den flerdimensionella styrmodellen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.