Details

Evaluación en el modelado de las respuestas de recuento

by Llorens Aleixandre, Noelia

Abstract (Summary)
Aquest treball presenta dues línies dinvestigació desenvolupades en els últims anys al voltant de letapa davaluació en dades de recompte. Els camps destudi han estat: les dades de recompte, concretament lestudi del model de regressió de Poisson i les seves extensions i letapa davaluació com a punt dinflexió en el procés de modelat estadístic. Els resultats obtinguts posen de manifest la importància daplicar el model adequat a les característiques de les dades així com de avaluar el ajust del mateix. Daltra banda, la comparació de proves, índexs, estimadors i models intenten senyalar la adequació o la preferència duns sobre altres en determinades circumstancies i en funció dels objectius del investigador.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Palmer Pol, Alfonso Luis

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:psicologia

ISBN:

Date of Publication:06/10/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.