Details

Caracterització, quantificació i persistència en plantació del fong ectomicorrízic comestible Lactarius deliciosus en sistemes de producció controlada

by Hortal Botifoll, Sara

Abstract (Summary)
El projecte de tesi doctoral semmarca en la producció de plantes inoculades amb soques seleccionades del fong ectomicorrízic comestible Lactarius deliciosus i en el seguiment de la seva persistència un cop establert en camp. Sha avaluat la capacitat colonitzadora de 25 soques de L. deliciosus en síntesi en cultiu pur amb Pinus pinaster. Els resultats han mostrat que les soques provades presenten diferent potencial colonitzador. La capacitat de formació de micorrizes sha relacionat de manera negativa amb el temps des de laïllament del cultiu i, de manera positiva, amb la capacitat de formació de rizomorfs. Shan posat a punt diferents tècniques moleculars per a la caracterització específica i intraespecífica de L. deliciosus i sha comprovat la seva efectivitat en la identificació en camp del fong en les fases críptiques de la simbiosi (micorriza i miceli extraradical present en el sòl). Lencebador LDITS2R, dissenyat a la regió ITS del rDNA de L. deliciosus, en combinació amb lencebador universal ITS1 ha permès lamplificació específica daquest fong mitjançant PCR a partir de DNA extret directament de mostres de camp. Lanàlisi single strain conformation polymorphisms (SSCP) dels productes específics amplificats ha permès distingir fins a nou patrons diferents entre les 18 soques de L. deliciosus analitzades que permeten la identificació intraespecífica de la soca seleccionada introduïda en camp. Sha produït planta micorrizada amb L. deliciosus en hivernacle i sha posat a punt un sistema de quantificació individualitzada i no destructiva de la colonització radical inicial mitjançant lanàlisi de fotografies digitals. La planta produïda sha establert en plantacions experimentals i sha avaluat la persistència del fong inoculat a diferents temps per recompte del percentatge de micorrizes i quantificació del miceli extraradical mitjançant PCR en temps real. Sha conclòs que la persistència de les micorrizes i lextensió del miceli en el sòl es veuen afectades per les condicions de la localitat destabliment de la plantació i per la soca inoculada. En canvi, el nivell inicial de colonització no ha tingut un efecte significatiu, en les condicions assajades, en la persistència de L. deliciosus. Per últim, sha avaluat la persistència de L. deliciosus enfront a dues espècies de Rhizopogon potencialment competidores que poden desplaçar el fong introduït. Sha detectat un efecte negatiu de R. roseolus en la persistència de L. deliciosus. Els resultats suggereixen que la competència entre aquests dos fongs té lloc a nivell del sistema radical per la colonització de les arrels lliures mentre que no sha detectat interacció negativa a nivell de miceli extraradical. La correlació entre el percentatge de micorrizes i la quantitat de miceli present en el sòl ha estat positiva per a les tres espècies estudiades. En conseqüència, la quantificació de miceli extraradical pot ser un bon indicador del grau de colonització radical de la planta i permetre un seguiment no destructiu del fong en camp.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Santamaria del Campo, Sergi; Parladé Izquierdo, Xavier

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:407 departament de biologia animal vegetal i ecologia

ISBN:

Date of Publication:04/21/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.