Details

Självstyre eller samförvaltning? :problem och möjligheter utifrån en studie av världsarvet Laponia

by Rådelius, Christina

Abstract (Summary)
I december 1996 utsåg FN-organet Unesco Laponiaområdet i Norrbottens län till världsarv på grund av dess unika natur- och kulturvärden. Världsarvet Laponia är 9.400 km² stort och uppbyggt kring fyra nationalparker och två naturreservat. Det är också det empiriska fall som behandlas i denna uppsats. Den svenska naturvården har under lång tid varit formad med ett ovanifrånperspektiv, det vill säga den har varit hierarkiskt och statligt styrd. Under senare år har dock i flera delar av landet, allt tydligare krav ställts från lokal nivå, om delaktighet i förvaltningen av naturresurserna. Laponia är ett sådant område där de kommuner, inom vilket området ligger, och dess samebyar har uttryckt att de vill ha ett inflytande. Till en början verkade dessa intressenter ha likartade önskemål, men situationen förändrades genom att frågan om självbestämmande blev viktigare än frågan om lokal förvaltning. En av de grundläggande frågorna i denna uppsats är: Hur ska världsarvet Laponia kunna förvaltas hållbart och på ett sätt som accepteras av lokala, regionala och nationella intressen? Studien söker utifrån teoribildning inom CPR-området ("common-pool resource") identifiera de principiellt viktiga frågor som kräver lösning om Laponia ska få en långsiktigt hållbar förvaltning. Vilka är förutsättningarna för att någon grupp nyttjare ska organisera sig för att själv förvalta Laponia? I uppsatsen konstateras, med utgångspunkt från resursens och nyttjarnas attribut, att renskötarna är den enda grupp som verkar tänkbar i fråga om självorganisering och självförvaltning. Samisk självorganisering och självstyre möter dock på flera sätt problem att nå hållbar utveckling, framför allt på grund av dess svårighet att få legitimitet från övriga nyttjare. Om inte självförvaltning och självstyre är troligt, vilka är då alternativen? Ett tänkbart sådant är en förvaltningsform som under senare tid har fått ökad uppmärksamhet inom internationella organisationer, nämligen samförvaltning ("co-management"). I uppsatsen tydliggörs vad "co-management" innebär. För att kunna hantera samförvaltningsbegreppet och lösa problem i en komplicerad gemensam resurspool av Laponias karaktär, föreslås i uppsatsen att det skapas ett system för samförvaltning. Detta samförvaltningssystem kan innehålla olika institutionella arrangemang för förvaltning på olika nivåer - operativ nivå, kollektiv samt konstitutionell nivå.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.