Details

Lús didàctic i el valor educatiu del patrimoni cultural

by González Monfort, Neus

Abstract (Summary)
Aquesta investigació té com a finalitat esbrinar què es considera patrimoni cultural a lensenyament i què i com sensenya. I per esbrinar-ho sha construït un model conceptual del patrimoni cultural per a lensenyament a través duna proposta de transposició didàctica. Aquest model ha permès fer lanàlisi i la valoració del seu tractament en els currículums, en els manuals i en daltres materials. A partir daquest model conceptual, sha caracteritzat el tractament educatiu del patrimoni cultural a lESO a través de: esbrinar, analitzar i valorar el tractament del patrimoni en els currículums de Catalunya i Espanya i daltres països del nostre entorn cultural destacant les finalitats del seu ensenyament i la concreció dels objectius i de continguts daprenentatge, analitzar les aportacions de manuals i de materials elaborats per museus, analitzar i valorar lopinió del professorat i dexperts sobre el valor educatiu del patrimoni cultural, i observar, descriure i interpretar tres situacions educatives relacionades amb el procés densenyament-aprenentatge del patrimoni cultural. Les hipòtesis daquesta recerca són les següents: Existeix un gran interès per lensenyament del patrimoni cultural però, en canvi, no sembla que shagi fet un esforç massa gran de conceptualització i de transposició didàctica a partir de les noves aportacions, ni per part del professorat ni de les administracions educatives, i Hi ha un gran interès per difondre i fer accessible el patrimoni cultural al públic escolar, com demostra laugment de loferta de serveis i dactivitats educatives però, en canvi, no sembla que shagi fet lesforç dincorporar les aportacions que es fan des de la didàctica de les ciències socials. A nivell metodològic, aquesta recerca sha plantejat com una investigació qualitativa que sinteressa fonamentalment per la comprensió i la interpretació de la realitat. Descriu i analitza la situació de lensenyament del patrimoni comparant la realitat amb un model teòric construït per guiar la recerca i donar sentit als seus resultats. La informació sha organitzat i interpretat en funció del model teòric establert prèviament, però també shan considerat aquells aspectes no previstos que han aparegut durant lobtenció dinformació i que shan considerat significatius. Els instruments utilitzats per lobtenció dinformació són: lanàlisi del contingut dels programes, dels manuals i daltres materials didàctics, de treballs de lalumnat; els qüestionaris, les entrevistes a experts i a professors; i lobservació no participativa de tres seqüències corresponents a tres professors diferents. I finalment, es presenten les conclusions a partir dels objectius i dels supòsits plantejats al principi de la investigació, amb la intenció daportar millores a lús i al valor educatiu del patrimoni cultural en lensenyament obligatori. Tenint en compte totes les anàlisis i valoracions fetes a la llum del model conceptual, es considera que el patrimoni cultural és un constructe que inclou tots aquells elements materials o immaterials que cada grup (col·lectiu, comunitat, poble o societat) reconeix, selecciona, adopta voluntàriament com a llegat del seu passat. És el seu equipatge cultural en el present. El patrimoni cultural en lensenyament hauria de configurar-se com lherència que es transmet a les generacions futures perquè puguin gaudir-ne i aprendre dell, perquè puguin utilitzar-lo en la comprensió dels arrels històrics del seu present, i tinguin elements de decisió per al futur. Lensenyament del patrimoni cultural pot ajudar a crear consciència història en els joves, ja que el seu aprenentatge els permetrà comprendre millor el passat que els envolta, valorar la historicitat del present, i participar conscientment en la construcció del seu futur personal i social. Per això, des de la didàctica de les ciències socials shauria de potenciar lensenyament i laprenentatge de les ciències socials mitjançant el patrimoni cultural, perquè pot facilitar la implicació i el compromís de la ciutadania per actuar de manera crítica, democràtica i responsable en consonància en els seus valors, principis i necessitats. Esta investigación tiene como finalidad averiguar qué se considera patrimonio cultural en la enseñanza y qué y cómo se enseña. Y para averiguarlo se ha construido una modelo conceptual del patrimonio cultural para la enseñanza a través de una propuesta de transposición didáctica. Este modelo ha permitido hacer el análisis y la valoración de su tratamiento en los currículos en los manuales y en otros materiales. A partir de este modelo conceptual, se ha caracterizado el tratamiento educativo del patrimonio cultural en la ESO a través de: Averiguar, analizar y valorar el tratamiento del patrimonio en los currículos de Cataluña y España y de otros países de nuestro entorno cultural, destacando las finalidades de su enseñanza y la concreción de los objetivos y de los contenidos de aprendizaje, Analizar las aportaciones de los libros de texto, manuales y de materiales elaborados por museos, Analizar y valorar la opinión del profesorado y de expertos sobre el valor educativos del patrimonio cultural, Observar, describir e interpretar tres situaciones educativas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural. Las hipótesis de esta investigación son las siguientes: Existe un gran interés por la enseñanza del patrimonio cultural pero, en cambio, no parece que se haga un verdadero esfuerzo de conceptualización y de transposición didáctica a partir de las nuevas aportaciones, ni por parte del profesorado ni de las administraciones educativas, y Hay un gran interés por difundir, divulgar y hacer accesible el patrimonio cultural al público escolar, como se demuestra con el aumento de la oferta de servicios y de actividades educativas pero, en cambio no parece que se haga un verdadero esfuerzo para incorporar las aportaciones que se hacen desde la didáctica de las ciencias sociales. A nivel metodológico, esta investigación se ha planteado como una investigación cualitativa que se interesa fundamentalmente por la comprensión y la interpretación de la realidad. Describe y analiza la situación de la enseñanza del patrimonio comparando la realidad con un modelo teórico construido para guiar la investigación y dar sentido a los resultados. La información se ha organizado e interpretado en función del modelo teórico establecido previamente, pero también se han considerado aquellos aspectos no previstos que han aparecido durante la obtención de información y que se han considerado significativos. Los instrumentos utilizados para la obtención de información son: el análisis del contenidos de los currículos, de los manuales o libros de texto y otros materiales didácticos, de los trabajos del alumnado; los cuestionarios, las entrevistas a expertos y a profesorado; y la observación no participativa de tres secuencias correspondientes a tres profesores diferentes. Y finalmente, se presentan las conclusiones a partir de los objetivos y de los supuestos planteados al principio de la investigación, con la intención de aportar mejoras al uso y al valor educativo del patrimonio cultural en la educación obligatoria. Teniendo en cuenta todos estos análisis y valoraciones realizada a partir del modelo conceptual, se considera que el patrimonio cultural es un constructo que incluye todos aquellos elementos materiales o inmateriales, que cada grupo (colectivo, comunidad, pueblo o sociedad) reconoce, selecciona, adopta voluntariamente como legado de su pasado. Es su equipaje cultural en el presente. El patrimonio cultural en la enseñanza debería de configurarse como la herencia que se transmite a las generaciones futuras para que puedan disfrutar y aprender de él, para que puedan utilizarlo en la comprensión de las raíces históricas de su presente, y tengan elementos de decisión para el futuro. La enseñanza del patrimonio cultural puede ayudar a crear conciencia histórica en los jóvenes, ya que su aprendizaje les permitirá comprender mejor el pasado que los rodea, valorar la historicidad del presente, y participar concientemente en la construcción de su futuro personal y social. Por eso, desde la didáctica de las ciencias sociales se debería potenciar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales mediante el patrimonio cultural, porque puede facilitar la implicación y el compromiso de la ciudadanía para actuar de manera crítica, democrática y responsable en consonancia con sus valores, principios y necesidades.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Pagès i Blanch, Joan

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:422 departament de didactica la llengua literatura i les cc socials

ISBN:

Date of Publication:06/13/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.