Details

Intervenció educativa vers els problemes de convivència als centres d'ESO

by Negrillo Falcó, Carme

Abstract (Summary)
RESUM Aquesta tesi vol reflexionar al voltant del tema de leducació per a la convivència, a partir de lestudi dels problemes de convivència i les estratègies dintervenció vers els mateixos que es donen habitualment als centres educatius dESO. En aquest sentit sha partit duna anàlisi teòrica de com es descriuen els problemes de convivència des de diferents enfocaments psicopedagògics, sociològics i jurídics del segle XX, així de com es planteja la intervenció vers aquests problemes des daquests enfocaments per arribar a recollir i proposar diferents estratègies educatives per millorar-los en el context de l ESO. En un pla més concret, aquest estudi comença analitzant les percepcions que té una mostra de professors dESO de la demarcació de Tarragona sobre els problemes de convivència als centres i les estratègies educatives que sutilitzen per donar resposta als mateixos. Daquesta manera sintenta contrastar les propostes teòriques amb les actuacions del context proper. Un altre apartat recull lestudi longitudinal de 6 nois/es amb diversos problemes de convivència que cursaven estudis dESO en un mateix centre educatiu. Al llarg de 3 cursos escolars shan analitzat diferents indicadors de diferents àmbits (personal, familiar, escolar i social) relacionats amb laparició i evolució positiva o negativa de les situacions problemàtiques. Tanmateix shan pogut establir relacions significatives entre aquests indicadors per arribar a dissenyar una intervenció educativa que faciliti una millora dels problemes de convivència per a casos amb perfils similars. Cal assenyalar també lexperimentació dun conjunt dactivitats-tipus que shan anomenat com Programa dhabilitats de resolució positiva de conflictes. Aquest programa es justifica atenent als principis de lestructuralisme evolutiu i la psicologia cognitiva social en els que es defensa levolució de cada subjecte a través de diferents estadis i lassoliment de diferents habilitats relacionades amb comportaments socials. Aquest programa sha portat a terme amb diferents grups dESO, amb una anàlisi posterior de la seva aplicació. Això ha permès valorar ladequació i leficàcia com estratègia dintervenció en un context concret. Després de considerar aspectes fonamentals relatius a la intervenció educativa vers els problemes de convivència, entre les diferents conclusions shan definit i recollit una sèrie de propostes: - Descriure els problemes de convivència, a partir dun estudi objectiu, que justifiqui una intervenció educativa coherent. Així aquest treball dinvestigació aporta una delimitació conceptual i diferents instruments destudi dels esmentats problemes (Qüestionari: Estudi dels problemes de convivència als centres dESO, la fitxa destudi dun cas...). - Reconèixer la diversitat de causes i factors que generen o agreugen aquests problemes i que assenyalen 4 àmbits bàsics dintervenció: personal, familiar, escolar i social i planificar les actuacions tenint-los en compte. En la present tesi shan perfilat els indicadors significatius per a cada àmbit, després de lanàlisi de casos claus en relació al tema destudi i que poden esdevenir orientadors per a la intervenció educativa vers a casos similars. - Conèixer diferents enfocaments dintervenció vers els problemes de convivència que permetin adequar estratègies diverses segons la tipologia de problema. Aquestes estratègies han estat àmpliament desenvolupades al llarg daquest treball. - Dissenyar plans de prevenció dels problemes de convivència, desenvolupant les habilitats socials de convivència com a part fonamental del propi currículum. En la tesi shan presentat alguns models daquests plans. - Potenciar la investigació i la reflexió sobre la pròpia pràctica i formar-se en ladquisició destratègies destudi i intervenció vers els problemes de convivència per part dels docents dESO. En aquesta línia shan dissenyat i shan defensat uns continguts i uns objectius relatius a la formació bàsica per al professorat daquest cicle educatiu en relació al tema de la tesi.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Gisbert Cervera, Mercé

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:06/28/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.