Details

Incidència d'una acció pedagògica dirigida a l'autoregulació. Dos estudis de cas a l'aula d'iniciació a l'aprenentatge de la interpretació consecutiva

by Arumí Ribas, Marta

Abstract (Summary)
Resum L´objectiu d´aquesta tesi és analitzar com s´integra una acció pedagògica a laula dinterpretació consecutiva. Aquesta acció pedagògica es basa en un enfocament socioconstructivista i pretén fomentar els processos autoreguladors en l´aprenentatge. Es concreta en la incorporació duna bateria de pautes metacognitives dissenyades específicament per a desenvolupar les habilitats que requereix laprenentatge de la interpretació consecutiva. El nostre centre d´interès és lestudi del pas de l´heteroregulació a l´autoregulació mitjançant la incorporació de les pautes metacognitives, enteses com a instruments de mediació. Conceptualment, la recerca pren com a principals referents teòrics lautonomia de laprenent i la relació d´aquest àmbit amb la teoria sociocultural i amb els processos dautoregulació. Pel que fa a la metodologia, seguim els pressupòsits de la recerca etnogràfica i els de laproximació ecològica de la recerca. Un dels reptes importants daquest tipus de recerca és el de trobar un model danàlisi que serveixi de base per a lestudi de les dades resultants de la reflexió metacognitiva. Per fer-ho, ens hem aproximat a l´anàlisi del discurs. Un cop segmentades les dades, per a lanàlisi interpretativa hem tingut en compte, entre altres, els aspectes següents: a) la relació que sestableix entre els enunciats a través dels marcadors i els connectors del discurs b) la localització temporal c) la modalització i la polifonia de veus en el discurs. Entre els resultats obtinguts, destaca que els instruments ´diari de l´aprenent` i ´pauta metacognitiva` esdevenen formes vàlides per a verbalitzar la reflexió metacognitiva. I també que l´autoregulació de laprenentatge es desenvolupa en un procés de reflexió, cíclic i dinàmic. En aquest procés es fan evidents diversos graus o nivells. Identificar-los ajuda a integrar i a treballar el component metacognitiu a l´aula. I ha de permetre elaborar un programa d´aprendre a aprendre enfocat a lensenyament de la interpretació consecutiva. Un programa que respecti els microprocessos relacionats amb els nivells de consciència identificats i que, a la vegada, esdevingui útil per a propòsits didàctics.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Esteve Ruescas, Olga

School:Universitat Pompeu Fabra

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:traducció i filologia

ISBN:

Date of Publication:03/24/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.