Details

När du går på handlar, det är också lektion : en kvalitativ studie om en undervisningsmetod på sfi och vuxna inlärares syn på språkinlärning av svenska

by Etzner, Marcela; Södergren, Susanne

Abstract (Summary)

Syftet med denna uppsats är att genomföra en didaktisk metod som innefattar reflektion över

språkinlärning och uppmuntrar till lärande utanför skolan, samt undersöka om den didaktiska

metoden påverkar elevernas uppfattning hur inlärning av språk sker. Ett mer långtgående

syfte är att pröva metoder för att arbeta mer metakognitivt i undervisningen på sfi.

En kvalitativ metod med fenomenografisk ansats ligger till grund för studien. Fyra elever på

sfi deltog. De intervjuades med syftet att fånga deras syn på språkinlärning. Därefter

genomförde de fyra språkuppdrag som innebar att deltagarna gjorde en språkuppgift utanför

klassrummet. Uppdragen följdes upp av ett reflekterande samtal. Slutligen intervjuades

deltagarna ännu en gång, i syfte att se om deras syn på språkinlärning hade påverkats av den

didaktiska metoden. Resultatet som presenteras grundar sig dock på enbart en deltagare.

Resultaten visar att den didaktiska metoden har påverkat deltagarens uppfattning hur

språkinlärning sker till viss del. I den första intervjun uppvisade deltagaren ringa språklig

medvetenhet och förmedlade en kvantitativ kunskapssyn. Under studiens gång utvecklade

han sitt sätt att tala om språkinlärning och visade en mer kvalitativ kunskapssyn.

Metoden kan tjäna som ett sätt att ge eleverna verktyg för att påverka och ta kontroll över sin

egen språkinlärning. Att göra dem medvetna om att språkinlärning är en process som sker

hela tiden och överallt, dvs. även utanför skolan, ger dem förutsättningar att lyckas med sina

studier. Vi ser dock att det är lång process som kräver tid och att lärare arbetar systematiskt

med språklig medvetenhet.

__________________________________________________________________________

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mälardalens högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:språklig medvetenhet vuxnas andraspråksinlärning sfi informell inlärning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.