Details

Entreprenörens lärande :drivkrafter för lärande i och mellan projekt

by Anheim, Fredrik

Abstract (Summary)
Kostnaderna i byggsektorn har ökat jämfört med andra industrier i Sverige. Under 90- talet gjordes flera försök att sänka kostnadsnivån. För att företagen i branschen skall bli mer lönsamma kan systematiskt lärande vara en faktor. Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur en utförare av byggnadsverk skall kunna lära av de erfarenheter som görs i byggprojekt och hur dessa lärdomar skall kunna användas i framtida projekt. Forskningsprojektet har utförts genom litteraturstudier, fallstudier av två byggprojekt samt benchmarking med ett stort industriföretag utanför byggsektorn. Studierna har genomförts inom ramen för Competitive Building i syfte att svara på forskarfrågorna; "Hur tar en entreprenör tillvara på och lär sig av erfarenheter som görs i ett byggprojekt?" och "Hur påverkar strategiska drivkrafter entreprenörens möjlighet att lära i och mellan byggprojekt?". Forskningsmetoden som använts är huvudsakligen kvalitativ genom analys av intervjuer och observationer. Resultaten från projektet visar att entreprenörerna har svårt att lära av erfarenheter. De möjliga positiva lärandeeffekter som teamarbete, gemensamma mål, reflektion och dialog samt att öka personalens motivation för lärande ger utnyttjas inte fullt ut. Jämförelsen med industriföretaget ger flera goda exempel som skulle kunna användas i byggprojekt. I forskningsprojektet utvecklas en teoretisk modell för analys av erfarenheter. Ett teoretiskt ramverk för lärande byggt på de strategiska drivkrafterna teamarbete, gemensamma mål, dialog och reflektion samt motivation formas.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.