Details

”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

by Grahn, Wera

Abstract (Summary)
den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. Avhandlingen diskuterar också epistemologiska och ontologiska frågor om hur historiska narrativ skapas och hur museala artefakter kan förstås. Huvudargumentet är att de dominerande representationerna skapas med hjälp av en reducerad matris av stereotypa skript för kön, klass, etnicitet, nationalitet såväl som sexualitet, vilket kan ses som uttryck för en fallogocentrisk betydelseekonomi.Denna undersökning av samtida skript på Nordiska museet har använt teoretiska tankegångar och analytiska redskap från de överlappande kunskapsfälten sexual difference, queer- och sexualitetsforskning, genus/könsmaktforskning, kvinnohistorisk forskning, maskulinitetsforskning, postkolonial feministisk forskning, samt feminist studies of science and technology. Ett pluralistisk feministisk nomadologisk metateoretiskt ramverk har skapats för att analysera och försöka förstå det empiriska materialet utifrån de nämnda teorierna. Världen och däribland museernas verksamhet är så komplex och mångfasetterad att många olika genusteoretiska ingångar krävs för att kunna läsa och förstå olika gestaltningar. I avhandlingen ritas en översiktskarta över de fallogocentriska museala skripten upp bredvid vilken en partiellt situerad terrängkarta placeras som kastar ljus över det musealt imaginära.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; Gender studies; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi

ISBN:91-85523-29-1

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.